פרק א: הגדרות סעיף 1הגדרות פרק ב: עבירות מחשב סעיף 2שיבוש או הפרעה למחשב או לחומר מחשב סעיף 3מידע כוזב או פלט כוזב סעיף 4חדירה לחומר מחשב שלא כדין סעיף 5חדירה לחומר מחשב כדי לעבור עבירה אחרת סעיף 6פעולות אסורות בתוכנה פרק ג: נזיקין סעיף 7עוולה בנזיקין סעיף 8נטל ההוכחה סעיף 9פיצויים פרק ד: תיקוני חקיקה סימן א: דיני ראיות סימן ב: דיני חיפוש ותפיסה פרק ה: תקנות סעיף 12התקנת תקנות סעיף 13תחילה