פרק א: פרשנות סעיף 1מטרת החוק סעיף 2הגדרות פרק ב: בדיקה גנטית – רישוי ומתן ייעוץ גנטי סימן א: כללי סעיף 3לקיחת דגימת DNA ועריכת בדיקה גנטית סימן ב: רישוי סעיף 4תנאים לרישיון למעבדה לבדיקות גנטיות סעיף 5תוקפו של רישיון סעיף 6סירוב לתת רישיון, ביטולו, הגבלתו או התלייתו סעיף 7איסור העברת רישיון סעיף 8אגרה סימן ג: ייעוץ גנטי סעיף 9כשירות מקצועית מתאימה סעיף 10מתן ייעוץ גנטי פרק ג: לקיחת דגימת DNA סימן א: לקיחת דגימת DNA עריכת בדיקה גנטית ושמירתה סעיף 11הסכמה מדעת סעיף 11אבדיקה גנטית לקשרי משפחה בלא הסכמת נבדק סעיף 12מתן הסבר נוסף לענין דגימת DNA מזוהה סעיף 13מחקר סימן ב: מסירת תוצאת בדיקה גנטית סעיף 14מסירת תוצאת בדיקה גנטית סימן ג: שמירת דגימת DNA סעיף 15שמירת דגימת DNA סעיף 16מחיקת פרטים מזהים פרק ד: מסירת מידע גנטי סעיף 17מאגר מידע גנטי מזוהה סעיף 18סודיות סעיף 19מסירת מידע לאחר סעיף 20מסירת מידע לצורך טיפול בקרוב סעיף 21אופן מסירת מידע גנטי סעיף 22ויתור על סודיות סעיף 23מסירת מידע גנטי למטרות מחקר פרק ה: עריכת בדיקה גנטית לקטין, לחסוי או לפסול דין, לשם אבחון וטיפול רפואי ולשם מחקר סעיף 24עריכת בדיקה גנטית בקטין, בחסוי או בפסול דין סעיף 25הסכמה של קטין שמלאו לו שש עשרה שנים סעיף 26הוראות מיוחדות לענין הסכמה ופרטים מיוחדים סעיף 27עריכת בדיקה גנטית בקטין, בחסוי או בפסול דין בעבור בן משפחה או בעבור אחר סעיף 28מסירת תוצאות בדיקה פרק ה1: עריכת בדיקה גנטית לקשרי משפחה סעיף 28אעריכת בדיקה גנטית לקשרי משפחה סעיף 28בהסכמה לעריכת בדיקה סעיף 28גבדיקה בעובר סעיף 28דצו לעריכת בדיקה בנסיבות מיוחדות סעיף 28הצו לעריכת בדיקה בנסיבות של חשש לממזרות לפי דין תורה סעיף 28ובדיקה בלא הסכמת הנבדק סעיף 28זאופן עריכת הבדיקה סעיף 28חסירוב להיבדק סעיף 28טמסירת תוצאות בדיקה, אי גילוי ואיסור פרסום סעיף 28יהעברת תוצאות בדיקה לבית דין דתי סעיף 28יאשימוש בדגימת DNA ובתוצאות בדיקה סעיף 28יבתוצאות בדיקה שנערכה בלא צו סעיף 28יגדינה של קביעה של בית משפט או של בית דין לפי בדיקה סעיף 28ידתחולת הפרק על בתי הדין הדתיים סעיף 28טוהעברת תוצאות בדיקה לבית משפט סעיף 28טזהמצאה ליועץ המשפטי לממשלה סעיף 28יזסדרי דין פרק ו: מניעת הפליה סעיף 29מניעת הפליה בתעסוקה סעיף 30אבחנות לענין ביטוח פרק ז: שימוש במידע גנטי על ידי רשויות הביטחון סעיף 31מונחים סעיף 32שימוש בדגימת DNA ובתוצאות בדיקה גנטית סעיף 33הרחבת תחולה סעיף 34שמירת דגימת DNA ותוצאות בדיקתה סעיף 35מאגר מידע סעיף 36תקנות לענין פרק ז' סעיף 37תחולה הוראות מיוחדות פרק ח: עונשין סעיף 38עבירות סעיף 39אחריות נושא משרה בתאגיד, ומעסיק פרק ט: הוראות שונות סעיף 40ועדה מייעצת סעיף 41דין וחשבון סעיף 42בא כוח של נבדק סעיף 43שינויים בפעילות בעל רישיון סעיף 44ביצוע ותקנות סעיף 45שמירת דינים פרק י: תיקונים עקיפים פרק יא: תחילה, תחולה, הוראות מעבר והוראת שעה סעיף 48תחילה סעיף 49הוראות מעבר סעיף 50תחולה סעיף 51הוראת שעה ת"ט תשס"ב 2001