פרק 1: מבוא סעיף 1מקורות המים ויעודם סעיף 2מקורות המים מה הם סעיף 3זכות הפרט למים סעיף 4הקשר בין הקרקע והמים סעיף 5אין לדלדל מקור מים סעיף 6צמידות הזכות למטרה סעיף 7תחולה פרק 2: הסדר השימוש במים סימן א: שמירה על המים סעיף 8הגדרות סעיף 9כללים לשמירת המים סעיף 9אהתקנת אבזרים לחיסכון במים בגופים ציבוריים סעיף 9במפקחים לעניין חובת התקנה של אבזרים לחיסכון במים סעיף 11סמכויות מנהל הרשות הממשלתית בשמירה על המים סעיף 12חיוב בהוצאות סעיף 13ערר סעיף 14שיעורן של רצועות מגן סעיף 15קביעת רצועות מגן סעיף 16ערר סעיף 17זכות כניסה, בדיקה וכו' סעיף 18פיצויים סעיף 18אאירוע פגיעה במים סעיף 19מקור מים שנתדלדל סעיף 20מוביל מים בלתי מנוצל סימן א1: מניעת זיהום מים סעיף 20אהגדרות סעיף 20באיסור זיהום מים סעיף 20גמניעת זיהום מים במיתקני מים סעיף 20דתקנות למניעת זיהום מים סעיף 20הסילוק שפכים מגורם זיהום סעיף 20והתנאת תנאים למניעת זיהום מים סעיף 20זתיקון המעוות סעיף 20חצו הפסקה סעיף 20טצו הפסקה במקרים מיוחדים סעיף 20יסמכויות חירום סעיף 20יאצו הרשאה סעיף 20יבהענקת סמכויות סעיף 20יגהוראות בדבר איכות מים סעיף 20ידשמירת חובות סעיף 20טוצווים כלליים ומיוחדים סעיף 20טזשטח תחולה סעיף 20יזפעולות הנוגעות למי שתיה סעיף 20יחזכות ערר סעיף 20יטתקופת מעבר סעיף 20כחובת דיווח סעיף 20כאעונשין לענין סימן א1 סעיף 20כבאחריות נושאי משרה בתאגיד סעיף 20כגסמכויות בית משפט סעיף 20כדחיוב בהוצאות ובניקוי סעיף 20כהקובלנה סעיף 20כודין המדינה סימן ב: כללים לשימוש במים סעיף 21קביעת כללים סעיף 22מי שנפגעה זכותו על ידי הכללים סעיף 22ארשיון הקמה סימן ג: פיקוח על הפקה והספקה של מים סעיף 23רשיון הפקה או הספקה סעיף 24פרטי הרשיון סעיף 25תנאים ברשיון סעיף 25אאמות מידה להקצאת מים לחקלאות סעיף 26הספקת מים קיימת סעיף 27רישום רשיונות סעיף 28מגבלות על העברת רישיון ועל העברת שליטה או אמצעי שליטה בבעל רישיון סעיף 29רשיון הפקה באזור קיצוב סעיף 30ביטולו ושינויו של רשיון הפקה סעיף 31ערר סעיף 32השהיית ביטול רשיון סעיף 33המשך הספקה לאחר ביטול רשיון הפקה סעיף 33אחובת דיווח ותשלום של בעל רישיון לרשות המים הארצית סעיף 34חייב לספק מים סעיף 35המשך הספקת מים במקרים מיוחדים סעיף 35אחובת רכישת מים ומתן שירותי תשתית סימן ד: אזורי קיצוב סעיף 36הכרזה על אזור קיצוב סעיף 37סמכות להסדיר שימוש במים באזור קיצוב סעיף 38פרסום הצעת הסדר סעיף 39התנגדות להצעת הסדר סעיף 40החלטה על הסדר סעיף 41שינוי הסדר סעיף 42סמכויות מנהל הרשות הממשלתית באזור קיצוב סעיף 43ערר סעיף 44פיצויים עקב קיצוב סימן ה: החדרת מים סעיף 44אהגדרה סעיף 44באיסור על החדרת מים שלא ברשות סעיף 44גמטרות ההחדרה סעיף 44דהצעת תכנית החדרה סעיף 44השמיעת טענות לפני מתן רשיון החדרה סעיף 44ושמירה על איכות המים סעיף 44זתכנו של רשיון החדרה סעיף 44חפרסום רשיון החדרה סעיף 44טערר סעיף 44יבדיקה תקופתית סעיף 44יאדרישה להפסקת ההחדרה סעיף 44יבשינויים בתכנית סעיף 44יגהחדרה למטרת אגירה סעיף 44ידתיאומים ברשיון הפקה סעיף 44טוהזכות למים מוחדרים סעיף 44טזרכישת מים מוחדרים סעיף 44יזויתור על הזכות למים מוחדרים סעיף 44יחתחילת הזכות לשימוש במים מוחדרים סעיף 44יטחלוקת התשלומים סעיף 44כמדידת מים סעיף 44כאאמצעי חילופין סעיף 44כבפיצויים סעיף 44כגמסירת דין וחשבון פרק 3: מפעלי מים סימן א: מפעלים ורשויות סעיף 45מפעלי מים סעיף 46רשות המים הארצית סעיף 47זכות ההכרעה לשר התשתיות הלאומיות סעיף 48רשות המים הארצית סעיף 48אתיקון ליקויים וחובת דיווח סעיף 48בפעולות בעל רישיון כרשות מים ארצית סעיף 49רשות מים אזורית סעיף 50תפקידי רשות מים אזורית סעיף 51הסכמת הרשות הארצית למפעל אזורי סעיף 52הרשאת ביצוע סעיף 53תנאי למתן הרשאת ביצוע סעיף 54סייג למימון סעיף 55נוף מבוקר סעיף 56סמכויות מנהל הרשות הממשלתית סעיף 57פיקוח מועצת הרשות הממשלתית ומנהל הרשות הממשלתית סעיף 58דו"ח לכנסת סעיף 59רשות מים אזורית שאיננה פועלת כהלכה סעיף 60סייג לגבי רשות המים הארצית סעיף 61ערר סימן ב: תכנון מפעלי מים סעיף 62תכנית מפעל סעיף 63בדיקת הצעת תכנית סעיף 64סמכויות לבדיקת תכנית סעיף 65פרסום הצעת תכנית סעיף 66ערר על תכנית סעיף 67אישור תכניות סעיף 68תיאום תכנית עם תכנית בנין עיר סעיף 69כוחה של תכנית מפעל סעיף 70מקומות קדושים סעיף 71מקומות היסטוריים סעיף 72פרסום ותחילת תקפה של תכנית מפעל סעיף 73שינויים בתכנית מפעל מים סעיף 74מפעלים קיימים סעיף 75ערר סעיף 76מפעלים שהוחל בהקמתם סימן ג: הקמת מפעלי מים סעיף 77סמכויות לביצוע של מפעל מים ולניהולו סעיף 78סמכות לתת היתרים סעיף 79פינוי מקרקעין נועדו לתפיסה צמיתה סעיף 80רכישת מקרקעין סעיף 81גישה חלופה סבירה סעיף 82הספקת מים חלופה סעיף 83ביצוע עבודות זמניות סעיף 84הגבלות בניה ונטיעה בתחום קו המים ולצדדיו סעיף 85הגבלות זמניות סעיף 86סייג לסירוב מנהל הרשות הממשלתית סעיף 87פטור ממסים ותשלומים אחרים סעיף 88בניה ונטיעה שלא בהיתר סעיף 89ערר סימן ד: פיצויים סעיף 90פיצויים מרשות מים סעיף 91פיצויים בעין סעיף 91אחישוב המועד לפיצויים סעיף 92סייג לפיצויים סעיף 93כללים לחישוב הפיצויים סעיף 94הכרעה בדבר הפיצויים סעיף 95התיישנות סימן ה: הספקת מים על ידי רשות מים סעיף 96הספקה בשטח המפעל סעיף 97הספקה זמנית מחוץ לשטח פעולתו של המפעל סעיף 98ערר סעיף 99הספקה ממושכת מחוץ לשטח המפעל סעיף 100הוראות כלליות להספקת מים סעיף 101התנגדות להוראות כלליות סעיף 102כללים בדבר הפסקת הספקת מים סימן ו: העברת מפעלי מים סעיף 104העברת מפעלים מרשות לרשות סעיף 105העברת מפעל לידי המדינה סעיף 106אישור הסכמים על ידי בית משפט סעיף 107פרסום ותחילת תוקף סעיף 108כוחה של העברה פרק 4: דמי מים סימן א: פיקוח על דמי מים סעיף 109הגדרה סעיף 110מתן ידיעות סעיף 111כללים לחישוב עלות המים סעיף 112קביעת תעריפים לדמי מים ודירוגם סעיף 112אעדכון סעיף 113שמיעת טענות לפני קביעת תעריפים סעיף 114כוחו של תעריף סעיף 114אהפסקת שירות בשל חוב סימן ב: סעיף 116היטל הפקה סעיף 117ערר סעיף 118גביית ההיטל סעיף 119גביית היטל הפקה מהצרכן סעיף 120דין המדינה סימן ג: סעיף 124אהטלת תשלום מיוחד סעיף 124בשיעורי התשלום סעיף 124גגביית התשלום סעיף 124דהעברת התשלום על הצרכן סעיף 124הערר סעיף 124ופטור מאישום פלילי וביטול רשיון סעיף 124זהעברת התשלום לאוצר המדינה סימן ד: הפרשי הצמדה וריבית סעיף 124חהגדרות סעיף 124טתשלומי פיגורים סעיף 124יהחזר תשלומי יתר פרק 5: ארגון סימן א: הרשות הממשלתית למים ולביוב סעיף 124יאהרשות הממשלתית למים ולביוב סעיף 124יבתקציב הרשות הממשלתית סעיף 124יגעסקאות הרשות סעיף 124ידעובדי הרשות הממשלתית סימן א1: מועצת הרשות הממשלתית סעיף 124טומועצת הרשות הממשלתית סעיף 124טזנציגי הציבור במועצת הרשות הממשלתית סעיף 124יזתפקידי מועצת הרשות הממשלתית סעיף 124יחסדרי עבודתה של מועצת הרשות הממשלתית סימן א2: מנהל הרשות הממשלתית סעיף 124יטמנהל הרשות הממשלתית סעיף 124ככשירות סעיף 124כאהפסקת כהונה סעיף 124כבממלא מקום למנהל הרשות שהושעה סעיף 124כגדוח מנהל הרשות הממשלתית סימן א3: מועצת המים סעיף 125מועצת המים סעיף 126הרכב מועצת המים סעיף 127כהונת החברים סעיף 128כינוסי המועצה סעיף 129סדרי עבודה סעיף 131ועדות אזוריות סעיף 132ועדות אספקה סעיף 133ועדת תכנון סעיף 134נציגות צרכנים בפני רשות מים סעיף 135נציגות צרכנים בפני ועדה אזורית סעיף 136הרכב נציגות הצרכנים סעיף 137הרכבה וסדרי עבודתה של נציגות צרכנים סימן ב: סימן ג: בית דין לעניני מים סעיף 140הקמת בית דין, תחום שיפוטו וסמכותו סעיף 141הרכב בית הדין סעיף 142סמכות אב בית הדין סעיף 143סמכות בית הדין סעיף 144ראיות סעיף 145החלטות בית הדין סעיף 146ערעור והוצאה לפועל סעיף 147תקנות בית הדין סימן ד: פנקס המים סעיף 148הנהלת פנקס המים סעיף 149הפנקס ראיה לכאורה סעיף 150עיון בפנקס סעיף 150אדיווח על הקצאת מים ולערכי טבע ונוף פרק 5-א: עיצום כספי סעיף 150בעיצום כספי סעיף 150גהודעה על כוונת חיוב סעיף 150דזכות טיעון סעיף 150ההחלטת מנהל הרשות הממשלתית ודרישת תשלום סעיף 150והפרה נמשכת והפרה חוזרת סעיף 150זסכומים מופחתים סעיף 150חסכום מעודכן של העיצום הכספי סעיף 150טהמועד לתשלום העיצום הכספי ופריסת תשלומו סעיף 150יהפרשי הצמדה וריבית סעיף 150יאגבייה סעיף 150יבעיצום כספי בשל הפרה לפי חוק זה ולפי חוק אחר סעיף 150יגערעור סעיף 150ידפרסום סעיף 150טושמירת אחריות פלילית סעיף 150טזכללים פרק 5-ב: סמכויות פיקוח סעיף 150יזמינוי מפקחים של הרשות הממשלתית סעיף 150יחתנאים למינוי סעיף 150יטסמכויות פיקוח סעיף 150כזיהוי מפקח סעיף 150כאהרשאה לביצוע פעולות סעיף 150כבהסדרת הפיקוח והאכיפה כלפי המדינה ומוסדותיה סעיף 150כגסמכויות לשמירה על המים פרק 6: הוראות שונות סעיף 151מים לשתיה וכדומה סעיף 152שמירת הוראות חוק הנפט סעיף 153השהיית פעולות סעיף 154מסירת הודעות סעיף 154אפרסום סעיף 155קביעת אזורים סעיף 155אערבויות של בעל רישיון סעיף 156עונשין סעיף 157ביטול סעיף 158תיקונים סעיף 159ביצוע ותקנות סעיף 160הוראות מעבר לענין ביטול קרן האיזון סעיף 161דיווח לכנסת תוספת 1: תוספת 1-א: תוספת 2: סעיף 1הגדרות סעיף 2פרסום הודעה בדבר המצב ההידרולוגי באזור מנותק ובאזור סובב כנרת סעיף 3היטל על הפקה למטרות צריכה ביתית או תעשיה באזור מערכת המים הארצית סעיף 4היטל על הפקה למטרת חקלאות באזור מערכת המים הארצית והיטל על הפקה לכל המטרות באזור מנותק או באזור סובב כנרת סעיף 5היטל על הפקה באזור רמת הגולן סעיף 7היטל על הפקה במקרים מיוחדים