סעיף 1הגדרות סעיף 1אועדה ציבורית סעיף 1בתפקיד הועדה הציבורית סעיף 1גהצמדה סעיף 2הזכות למימון סעיף 2בהוראת שעה תשס"א 2002 סעיף 3חישוב המימון סעיף 3אמימון תשלומים לצוות הפרלמנטרי סעיף 4תשלום הוצאות הבחירות סעיף 4אסייג למימון סעיף 5תשלום ההוצאות השוטפות סעיף 5אמינוי רואה חשבון סעיף 6תנאים לתשלום סעיף 6אמורשה חתימה סעיף 7הגבלת הוצאות סעיף 7אסייג להלוואות למפלגה סעיף 7בחשבון הבנק של סיעה וסייג להלוואות סעיף 7גהלוואה לסיעה סעיף 8הגבלת הכנסות סעיף 8אתרומה מקיבוץ או מאגודה חקלאית סעיף 8במפעלי תרבות וחינוך תרומות והוצאות סעיף 8גתרומה במקרה של ויתור על מימון סעיף 8דמפלגה חדשה המגישה רשימת מועמדים סעיף 8התחולת ההגבלות בענין תרומות, הוצאות והלוואות סעיף 8והוראת שעה תשס"ג 2002 סעיף 9ניהול חשבונות סעיף 9אעונשין סעיף 10דו"חות מבקר המדינה סעיף 10אגוף הקשור לסיעה סעיף 10בסמכויות עזר לרואה החשבון סעיף 10גגוף פעיל בבחירות סעיף 11חוות דעת סעיף 12דין מפלגות המקיימות סיעה אחת סעיף 13שינויים בהרכב הסיעות סעיף 13במיזוג סיעות בתקופת בחירות סעיף 13גדיווח על סיעה שקיבלה מקדמה ולא זכתה במנדט סעיף 13דדיווח על סיעה שקיבלה מימון שוטף וחדלה להתקיים סעיף 13ההחזר מסיעה שחדלה להתקיים סעיף 14הודעות של סיעה סעיף 15מניעת שעבוד ועיקול סעיף 16סיעות חדשות סעיף 17סכומים שנתקבלו מההסתדרות והלוואה לסיעה בהסתדרות סעיף 18הסעת בוחרים סעיף 20ביצוע סעיף 21תחילה