פרק א: הוראות כלליות סעיף 1מהות המכר סעיף 2הספקת נכס סעיף 3חליפין סעיף 4תחולה סעיף 5הסכם ונוהג סעיף 6תום לב פרק ב: חיובי הצדדים סימן א: חיובי המוכר סעיף 7חובת מסירה והעברה סעיף 8מסירה כיצד? סעיף 9מועד המסירה סעיף 10מקום המסירה סעיף 11אי התאמה סעיף 12ידיעה על אי התאמה סעיף 13בדיקת הממכר סעיף 14הודעה על אי התאמה סעיף 15אי התאמה נסתרת סעיף 16העלמת אי התאמה סעיף 17הוראות נוספות בדבר ההודעה סעיף 18פגם בזכות סימן ב: חיובי הקונה סעיף 19חובת תשלום וקבלה סעיף 20חישוב המחיר סעיף 21המועד לתשלום המחיר ומקומו סעיף 22העברת הסיכון סימן ג: הוראות משותפות למוכר ולקונה סעיף 23חיובים מקבילים סעיף 24הוצאות מסירה וקבלה סעיף 25החזרת הוצאות סעיף 26מסמכים המתייחסים לממכר פרק ג: תרופות סעיף 27הוראה כללית סעיף 28ניכוי מהמחיר סעיף 29דין כמות עודפת סעיף 30מכירה על פי מפרט סעיף 31זכות עכבון סעיף 32קיזוז פרק ד: שונות סעיף 33העברת הבעלות סעיף 34תקנת השוק סעיף 34אמכירה על ידי רשות סעיף 34בתחולת זכויות על הפדיון סעיף 35תיקון פקודת הנזיקין סעיף 36ביטול סעיף 37תחילה והוראת מעבר