סעיף 1הגדרות סעיף 2חובת מסירת מפרט והוראות תחזוקה ושימוש סעיף 3פרטי המפרט סעיף 4אי התאמה סעיף 4אהודעה על אי התאמה או אי התאמה יסודית סעיף 4בזכות תיקון אי התאמה סעיף 5מוכר שלא מסר מפרט סעיף 5אפיצוי בשל איחור במסירה סעיף 5בשיעור מרבי של ריבית פיגורים סעיף 6תקנון בבית משותף סעיף 6אקביעת מתחזק סעיף 6ברישום זכויות סעיף 6גהגבלת גובה ההוצאות המשפטיות במכירת דירה ואופן תשלומן סעיף 7שמירת זכויות סעיף 7אהתניה לטובת הקונה או קונה המשנה סעיף 8דין המדינה סעיף 9חזקה סעיף 10עונשין סעיף 11תחולה סעיף 12תחילה סעיף 13ביצוע תוספת 1: