סעיף 1הגדרות סעיף 2חובת מכרז סעיף 2אתנאים להשתתפות במכרז סעיף 2בעידוד נשים בעסקים סעיף 2ג סעיף 3פטור לעסקת חוץ סעיף 3בסייג להתקשרות סעיף 4פטור ממכרז, מכרז סגור ודרכי עריכת מכרז סעיף 5התקשרויות של מערכת הבטחון, תאגיד מקומי ומוסד להשכלה גבוהה סעיף 5אתקנות סעיף 6שמירת דינים סעיף 7ביצוע סעיף 8תחילה סעיף 9הוראות מעבר