פרק א: פרשנות סעיף 1הגדרות סעיף 1אעקרונות המכרז סעיף 1בעדיפות המכרז הפומבי סעיף 1גפרסום והחלטות פרק ב: התקשרויות של משרדים סעיף 2הגדרות סעיף 3פטור מחובת מכרז סעיף 3אבחינת קיומם של ספקים סעיף 3בבחינת קיומם של מיזמים סעיף 3גמימוש זכות בחירה סעיף 3דהתקשרות מסגרת עם חברה ממשלתית סעיף 4מכרז סגור סעיף 5התקשרות עם בעל מקצוע מומחה סעיף 5אהתקשרות עם מתכננים סעיף 6תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז סעיף 6אתנאים לדחיית הצעה סעיף 7ניהול משא ומתן עם מציעים במכרז סעיף 8ועדת מכרזים סעיף 8אתפקידי ועדת המכרזים סעיף 9סיווג התקשרויות סעיף 10עבודת ועדת מכרזים סעיף 10אועדת פטור משרדית סעיף 11ועדת פטור סעיף 12אישור ועדת פטור סעיף 12אאישור חשב כללי סעיף 13דיווח על החלטות סעיף 14אפנייה מוקדמת לקבלת מידע סעיף 14בריכוז התקשרויות סעיף 15פרסום מכרז פומבי סעיף 16רשימת מציעים סעיף 16אעריכת מכרז סגור ופנייה תחרותית לקבלת הצעות סעיף 16בערבות מכרז סעיף 17מסמכי מכרז סעיף 17אאמדן שווי ההתקשרות סעיף 17בסוגי הליכים תחרותיים סעיף 17גמכרז עם שלב מיון מוקדם סעיף 17דמכרז עם בחינה דו שלבית סעיף 17המכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף סעיף 17ומכרז מסגרת סעיף 18הגשת ההצעות סעיף 19תיבת המכרז סעיף 19אסוגי מכרזים ממוכנים סעיף 19בניהול המערכת הממוכנת סעיף 19גמכרז ממוכן סעיף 19דמכרז ממוכן מתפתח סעיף 19המכרז ממוכן מהיר סעיף 20בדיקת ההצעות סעיף 21החלטות ועדת המכרזים סעיף 22אמות מידה סעיף 23הצעה יחידה סעיף 24תקנון כספים ומשק פרק ב1: אתר אינטרנט ומערכת לעריכת מכרזים ממוכנים סעיף 24אאתר האינטרנט סעיף 24בניהול אתר האינטרנט סעיף 24גאתר האינטרנט הממשלתי סעיף 24דסמכויות מיוחדות לחשב הכללי סעיף 24הבקרה על ועדת פטור משרדית פרק ג: התקשרויות של מינהל מקרקעי ישראל לביצוע עיסקה במקרקעין סעיף 25פטור מחובת מכרז לעיסקה במקרקעין סעיף 26מכרז סגור או הגרלה סעיף 27מכרז למקרקעי קרן קיימת לישראל סעיף 28ועדת פטור של המינהל סעיף 29תחולת הוראות פרק ב' סעיף 30המחיר בהתקשרות ללא מכרז פרק ד: התקשרויות של לשכת נשיא המדינה, הכנסת, משרד מבקר המדינה או וועדת הבחירות המרכזית לכנסת סעיף 31התקשרות של לשכת נשיא המדינה, הכנסת ומשרד מבקר המדינה או ועדת הבחירות המרכזית לכנסת פרק ה: התקשרויות של חברה ממשלתית וחברת-בת ממשלתית סעיף 32הגדרה סעיף 33תחולת הוראות פרק ב' סעיף 34פטור ממכרז סעיף 35ועדת מכרזים סעיף 36דיווח לועדת ביקורת פרק ו: התקשרויות של תאגיד סעיף 37הגדרה סעיף 38תחולת הוראות פרק ב' סעיף 39פטור ממכרז סעיף 40אישור פרק ו1: התקשרויות של קופת חולים סעיף 40אהגדרות סעיף 40בתחולת הוראות פרק ב' סעיף 40גפטור ממכרז סעיף 40דועדת מכרזים סעיף 40הדיווח פרק ז: הוראות שונות סעיף 42אהוראות לגוף ציבורי סעיף 42בהכשרה לחברי ועדה סעיף 43שמירת סודות סעיף 44אמנה בינלאומית סעיף 45שמירת דינים סעיף 46תחילה ותחולה