סעיף 1הגדרות סעיף 2מניעת רעש סעיף 3מניעת ריח סעיף 5כללי ביצוע סעיף 6חוקי עזר סעיף 7הוראות כלליות סעיף 8הוראות אישיות סעיף 9רשיונות למפעלים סעיף 10ראיות סעיף 10אסמכויות בית משפט סעיף 11עונשין סעיף 11אסמכות לענין אזעקות ברכב סעיף 11א1סמכות כניסה למקום לשם הפסקת רעש סעיף 11בצו לסילוק מפגע סעיף 11ב1בקשה לביטול צו על ידי בית המשפט סעיף 11גאחריות נושא משרה בתאגיד סעיף 11דשיעורי קנסות סעיף 11הקובלנה סעיף 11ותחולה על המדינה סעיף 13מטרד היחיד סעיף 14גרם מעשה סעיף 15שמירת תוקף סעיף 16פטור סעיף 17אי תחולת החוק סעיף 18ביצוע ותקנות