פרק 1: פרשנות סעיף 1הגדרות פרק 2: אישורים סעיף 5בקשות לאישור סעיף 6סוגי האישור סעיף 7סייגים לאישור סעיף 8קביעה בתקנון קופת הגמל סעיף 9תיקון התקנון סעיף 10בקשה לשינוי סעיף 11תקופת אישור סעיף 12חידוש אישור סעיף 13ביטול אישור סעיף 14אהחלת הוראות על חברה מנהלת ועל קופת גמל פרק 3: פרק 4: הוראות בדבר תשלומים לקופת גמל סעיף 19שיעורי תשלום של מעביד ושל עמית שכיר סעיף 19אתשלומי עמית עצמאי סעיף 20אופן תשלומי המעביד לקופה וזמנם סעיף 21אופן תשלומי עמית שכיר לקופה וזמנם סעיף 22ריבית פיגורים סעיף 23אופן תשלומי עמית עצמאי סעיף 23אתשלומי עמית קיבוץ ועמית מושב שיתופי סעיף 24חובת מתן אישורים פרק 5: הוראות בדבר השימוש בכספי קופת גמל סעיף 33בהעברת כספים בין מסלולי השקעה בקופת גמל פרק 6: הוראות בדבר תשלומים לעמיתים סעיף 34תשלום לעמית שכיר סעיף 34אתגמולים ופיצויים של עמית שכיר סעיף 37איסור על הפקדת כספים לאחר משיכה סעיף 38תשלום לעמית עצמאי סעיף 38אתשלומים לעמית קיבוץ ולעמית מושב שיתופי סעיף 38ב2תגמולים של עמית עצמאי שנפטר, מקופה עם תשואה מזערית סעיף 39הגבלה על תשלום מקופת חופשה סעיף 39אתשלום לעמית מקופת גמל לדמי מחלה סעיף 40איסור תשלום למעביד מקופת גמל לדמי מחלה סעיף 41איסור תשלום למעביד מקופת פיצויים פרק 6-1: הוראות בדבר השקעת כספים של קופות גמל, שערוך נכסיהן, חישוב רווחיהן וחלוקתם חלק 1: הגדרות חלק 2: קופות גמל שאינן קופות גמל לקצבה סימן א: השקעת כספי קופה סימן ב: חובת נאמנות סעיף 41החובות קופה לעמיתיה סימן ב1: ועדת השקעות סעיף 41ה3ועדת השקעות סעיף 41ה4תפקידי ועדת השקעות סעיף 41ה5כשירות חבר בועדת השקעות סעיף 41ה6ישיבות ועדת השקעות סעיף 41ה7עובד העוסק בניהול השקעות ויועץ השקעות סעיף 41ה8מינוי דירקטור מטעם קופה סימן ג: שערוך נכסי קופה וחישוב רווחים סעיף 41חסכום שניתן לנכות מקופה סעיף 41יחלקו של עמית ברווחי קופה סעיף 41יאמועדי התשלום לעמית המושך כספים סעיף 41יא1מועדי התשלום לעמית המושך כספים מקופה עם תשואה מזערית סעיף 41יגמשיכה חלקית סעיף 41טזצבירת רווחים לעמית בחודש ההפקדה סעיף 41יזהעברת זכויות סעיף 41יז1ריבית פיגורים חלק 3: קופות גמל לקיצבה סימן א: סימן ב: סעיף 41כגחובות קופת גמל לקצבה לעמיתיה סעיף 41כדקבלת עמיתים חדשים סעיף 41כהזכויות למפרע סעיף 41כוזכויות העמיתים ותקנון סעיף 41כטערכי פדיון סעיף 41לשמירת דינים סעיף 41לאמתן ידיעות והסברים לעמיתים פרק 7: חברות ביטוח סעיף 42אישור תכנית ביטוח סעיף 43בקשות לאישור סעיף 44סייגים לאישור סעיף 46ערך פדיון ביטול סעיף 46אחובת נאמנות סעיף 46במשיכה חלקית סעיף 47איסור שיעבוד הפוליסה סעיף 48דינים וחשבונות סעיף 49ביטול אישור פרק 7-1: ניהול חשבון קופת גמל סעיף 49אניהול מרכיבי חשבון קופת גמל סעיף 49בייחוס רווחי חשבון קופת הגמל למרכיביו סעיף 49גייחוס הוצאות חשבון קופת הגמל סעיף 49דניכוי תשלום בשל כיסוי ביטוחי סעיף 49ד1הוראות מיוחדות לענין העברת זכויות פרק 7-2: פרק 8: ניהול חשבונות והגשת דינים וחשבונות סעיף 50ניהול חשבונות הקופה סעיף 50אהפרדת חשבונות ונכסים סעיף 51הגשת דינים וחשבונות סעיף 51אמאזן אקטוארי סעיף 51בחובת פרסום חוק סעיף 51גתחזית זרמי כספים סעיף 52הגשת דין וחשבון תקופתי סעיף 53דיווח לעמיתים סעיף 53אדיווח לעמית מושך או מעביר פרק 9: פרק 10: פירוק קופת גמל סעיף 55פירוק קופה או חברה מנהלת פרק 11: הוראות שונות סעיף 56אשמירת מסמכים סעיף 57תחולת התקנות על קופות קיימות סעיף 58העברת סמכויות סעיף 59הוראות מעבר סעיף 60כללי פרסום סעיף 60אדרכי הגשת מסמכים סעיף 61ביטול סעיף 62השם תוספת 1: תוספת 2: תוספת 3: תוספת 4: תוספת 5: תוספת 6: חלק א: חלק ב: חלק ג: תוספת 7: תוספת 8: