סעיף 1השם הקצר סעיף 2פירוש סעיף 3תאריך פרעון המס סעיף 4הוצאה לפועל בשל אי תשלומים סעיף 5הוצאת כתב ההרשאה לפועל סעיף 7עיקול בידי צד שלישי סעיף 7אחובת הצד השלישי להודיע סעיף 7בחובת הצד השלישי למסור את המעוקל סעיף 7גצו עיקול בידי צד שלישי שהוא תאגיד בנקאי סעיף 7דצו עיקול בידי צד שלישי שהוא חברה מנהלת סעיף 8מכירת נכסי מקרקעין כשאין די מטלטלים פק' 1 לש' 1937 סעיף 9העברת נכס מקרקעין לממשלה כשלא הצליחו למכרו סעיף 11נכסים שאינם ניתנים לעיקול סעיף 11אהמס שעבוד על מקרקעי הסרבן סעיף 12עיכוב רישום בפנקסי מקרקעין סעיף 12אעיקול מיטלטלין שהעברתם חייבת רישום סעיף 12א1איסור הוצאת מיטלטלין בנוכחות קטין כשהוא לבד סעיף 12בהמצאת מסמכים סעיף 12ב1מסמכים אלקטרוניים והמצאתם סעיף 12גסמכויות סעיף 12דמינוי ממונה על הגביה ופקיד גביה לעניני השלטון המקומי סעיף 12האמצעי אכיפה מיוחדים למסים ששר האוצר ממונה על ביצועם סעיף 12והטלת תפקיד גבייה סעיף 12זמינוי כונס נכסים סעיף 12חעיקול זכויות במקרקעין סעיף 12טהוצאות שיישא בהן הסרבן סעיף 13תקנות