פרק 1: מבוא סעיף 1הגדרות סעיף 2חובה להשיב תשובות ולמסור תעודות פרק 2: מינהל סעיף 3תפקידי המנהל סעיף 4אצילת סמכויות סעיף 5דגל המכס סעיף 6קביעת נמלים, שדות תעופה וכו' סעיף 7סידורים ברציפים סעיף 8הצהרה בפני מי סעיף 10ימי עבודה ושעות עבודה סעיף 11שכר שעות נוספות סעיף 12סבלים ואגרות סבלות סעיף 13אגרות השגחה פרק 3: פיקוח, בדיקה, רישום וערובה סעיף 14הפיקוח על טובין סעיף 15טובין בכלי שיט הנתונים לפיקוח המכס סעיף 16זכות בדיקה סעיף 17הובלת טובין והפקדתם על חשבון בעליהם סעיף 18דין אדם שבידו שטר מסירה כדין בעל הטובין או מורשהו סעיף 19פתיחת אריזות במעמד פודה הטובין סעיף 20סימונן ומספרן של אריזות סעיף 21טובין שנפרקו לכאורה במצב רע סעיף 22אין לנגוע בטובין הנתונים לפיקוח סעיף 23אין תביעת פיצויים על הפסד אלא אם היה במזיד סעיף 24רשמון סעיף 26רשות להגיש רשמון מיוחד סעיף 27חובת מגיש רשמון להשיב על שאלות סעיף 28התרת הרשמון סעיף 29יש לטפל בטובין לפי הרשמון סעיף 30מטען אישי של נוסעים סעיף 30אחובת מתן הצהרה סעיף 31זכות לדרוש ערובה סעיף 33מותר ליתן ערובה כללית סעיף 34חילוטו של ערבון כסף סעיף 35ערובה חדשה סעיף 36כוחה של ערובה סעיף 37מתן היתר טובין סעיף 38המיובאים בדואר סעיף 39הנוהל בחבילות דואר סעיף 39אתשלום מכס על ידי אדם אחר פרק 4: ייבוא טובין סימן א: יבוא אסור ויבוא מוגבל סעיף 40סמכות לאסור יבוא סעיף 41יבוא אסור סעיף 42טובין אסורים סעיף 43יבוא מוגבל סעיף 44טובין שייבואם אסור ונשגרו למקום מחוץ לישראל סימן ב: ייבוא בדרך הים סעיף 45ייבוא טובין דרך הים סעיף 46חובת אניה להיכנס לנמל סעיף 47חובת אניה להיענות לקריאה סעיף 48חובת אניה לעצור בתחנת מעלה סעיף 49הקלות לעליה אל אניה סעיף 50חובת אניה למהר למקום הפריקה סעיף 51אין להשיט אניה בלי רשות סעיף 52הגבלת העליה אל אניה סימן ג: תסקיר על המטען סעיף 53תסקיר על מטען האניה סעיף 54תיקון מצהר סעיף 55קברניט אניה שנטרפה חייב בתסקיר סימן ד: פריקה והנחת סעיף 56פירוק הצובר סעיף 57הסרת טובין מאניה סעיף 58חובה להפקיד טובין סעיף 59אריזה חוזרת ברציף סעיף 60תקנות למניעת צפיפות סעיף 61חובה לפרט הנימוקים להפסקת הפריקה וכו' סימן ה: רשמונות סעיף 62סוגי הרשמונות סעיף 63רשמון ארעי סעיף 64רשמון מוגמר סעיף 65התרת הרשמון סימן ו: ייבוא שלא בדרך הים סעיף 66ייבוא טובין שלא בדרך הים סעיף 67חובת הצהרה על טובין המובלים לא בדרך הים פרק 5: החסנת טובין סימן א: מחסנים רשויים סעיף 68טובין חבי מכס מותר להחסין סעיף 69מחסנים לסוגיהם סעיף 70תקופתו של רשיון מחסן סעיף 71כוחה של הממשלה לבטל רשיון סעיף 72תוצאות ביטולו של רשיון סעיף 73פקיד המכס יערוך רשימת טובין שהונחתו להחסנה סעיף 74גמר ההחסנה סעיף 75סילוק טובין למחסן על ידי גובה המכס סעיף 76אריזה שבה יש להפקיד טובין סעיף 77חובותיו של בעל רשיון סעיף 78פתיחת מחסן סעיף 79לפקיד המכס רשות גישה למחסן סעיף 80רשות לשוב ולמדוד ולשקול טובין סעיף 81המכס על טובין מוחסנים ישולם תוך שנה סעיף 82גובה מכס רשאי לצוות על סילוק טובין למחסן כללי סעיף 83חובתו של בעל רשיון סעיף 84חסר בטובין מוחסנים סעיף 85הוצאת טובין לשם הצגה סעיף 86דוגמאות מטובין מוחסנים סעיף 87טיפול בטובין כשהם במחסן סעיף 88הערכה שנית של טובין מוחסנים סעיף 89טובין שאינם שווים במכס החל עליהם סעיף 90טובין העלולים להתלקח או להתפוצץ סעיף 91רשמון על טובין מוחסנים סעיף 92המנהל רשאי לוותר על מכס של טובין מוחסנים שאבדו או שהושמדו סעיף 93טובין מוחסנים שאבדו או הושמדו בעת מסירה או טעינה סעיף 94החסנה להלכה סימן ב: מחסני המכס סעיף 95מחסני המכס סעיף 96מותר להפוך מחסן רשוי למחסן מכס סעיף 97זמן תשלום האגרה סעיף 98סמכות למכור סעיף 99תשלום היטלים פרק 6: ייצוא טובין סימן א: יצוא אסור ויצוא מוגבל סעיף 100סמכות לאסור יצוא סעיף 101יצוא אסור סעיף 102יצוא מוגבל סימן ב: סדרי ייצוא סעיף 103רישום ליצוא סעיף 104טובין שנעצרו ממשלוח סעיף 105תעודות וערובות סעיף 106קיבולו של כלי שיט בטובי יצוא מסויימים סעיף 107טובין חייבים בטעינה מרציף או ממקום מאושר סעיף 108יצוא בדרך היבשה או האויר סעיף 109תעודת מפדה סעיף 110קנס בעד הפלגה שרירותית סעיף 111דרישות שיש למלאותן לפני קבלת תעודת המפדה סעיף 112מסירת מצהר סעיף 113טעינת טובין שלא פורטו סעיף 114תיקון מצהר יציאה סעיף 115תנאים לפדיה סעיף 116יש לעצור את האניה בתחנת המעלה הנכונה סעיף 117הקברניט חייב הסבר על טובין חסרים סעיף 118איסור על פריקת טובי יצוא שלא ברשות סעיף 119תעודת הנחת פרק 7: צידת אניה סעיף 120השימוש בצידת אניה סעיף 121הנחת צידת אניה סעיף 122צידת אניה חתומה סעיף 123עודפי צידת אניה מותר להנחית ברשות פרק 8: תשלומי מכס סעיף 124הזמן הקובע לגבי שיעור המכס סעיף 125משקלות ומידות סעיף 126המכס לפי חישוב יחסי סעיף 127מתי המכס לפי הכמות הגדולה יותר סעיף 129הגדרות ופרשנות סעיף 130דרכי קביעת ערכם של טובין מוערכים סעיף 131קביעת ערכם של טובין שחלפה שנה מעת ייבואם סעיף 132ערך עסקה סעיף 133התוספות למחיר העסקה לעניין קביעת ערך העסקה סעיף 133אערך עסקה שבה נרכשו טובין זהים סעיף 133בערך עסקה שבה נרכשו טובין דומים סעיף 133גכללים לקביעת ערך עסקה של טובין זהים או דומים סעיף 133דקביעת ערך טובין על פי מחיר מכירה בישראל סעיף 133הקביעת ערך מחושב סעיף 133וקביעת ערך במקרים אחרים סעיף 133חמסירת פירוט חשבון ליבואן סעיף 133טתחולה לגבי טובין שיובאו לשימוש מסחרי סעיף 134סמכות המנהל להתקין תקנות לצורך הערכה סעיף 134אערך טובין שיובאו לשימוש עצמי סעיף 136שיעור המכס על חלק מן השלם סעיף 138מדידה לצורך חישוב המכס סעיף 139ערכם של טובין שנמכרו על ידי רשות המכס סעיף 140תשלום המכס על טובין שנכללו בתסקיר ולא הוצגו סעיף 141עשיה בטובין שיובאו כשהם פטורים ממכס סעיף 142דוגמאות סעיף 143שינוי בהסכם אגב שינוי במכס סעיף 144מועד ייבואם של טובין סעיף 145ניכוי המכס סעיף 146מסירת חשבון מכר עם הרשמון סעיף 148המרת מטבע_חוץ לצורך הערכה סעיף 149המנהל רשאי ליטול טובין בתשלום ערכם המוצהר או ליטול מכס בעין סעיף 150החזרת מכס ששולם סעיף 152אין החזרה עקב שינוי מכס סעיף 153תשלומים על טובין שחזרו ויובאו לישראל סעיף 154סכסוך בנוגע לתשלום המכס פרק 9: הישבון וכניסה זמנית סעיף 156הישבון בטובין שלא חל בהם תהליך ייצור סעיף 157הישבון מיוחד על רכב שיובא על ידי תייר סעיף 158תביעות הישבון סעיף 159הצהרת התובע הישבון סעיף 160הישבון בטובין שחל בהם תהליך ייצור סעיף 160בדין טובין שהותר עליהם הישבון סעיף 160גהחלפת טובין שהותר עליהם הישבון סעיף 161הגבלה לתשלום תביעת הישבון סעיף 162הכנסת טובין בלא תשלום מכס סעיף 162אאי התרת רשימון סעיף 162בתקנות סעיף 162גענשים ועבירה על תקנות פרק 10: סחר החוף סעיף 163אניות חוף סעיף 164אניית חוף לא תוטען בים ולא תסטה מקו מסעה סעיף 165בעל אניה רשאי למסור תסקיר סעיף 166פרטים על המטען סעיף 167הסדר סחר החוף פרק 11: סוכנים סעיף 168סוכנים מורשים סעיף 169יש להראות הרשאה פרק 12: סמכויותיהם של פקידי-מכס סעיף 172סמכותם של פקידי מכס לגבי אניה שלא נעצרה לפי הדרישה סעיף 173פקידי מכס רשאים לעלות לאניה המשוטטת ליד החוף סעיף 174סמכות לבדוק טובין סעיף 175הסמכות לעלות אל אניה ולחפש בה סעיף 176עליה אל אניה סעיף 177חיפוש סעיף 178חסימת טובין סעיף 179אסור לשבור חותמות וכיוצא בהן כשהטובין נתונים לפיקוח רשות המכס סעיף 180אסור לשבור חותמות וכיוצא בהן באניה שבנמל בישראל המיועדת לנמל אחר בה סעיף 181פקיד מכס רשאי לסייר סעיף 182כלי שיט שבשירות מותר לקשור בכל מקום סעיף 183הרשות לחקור נוסע סעיף 184עיכוב חשוד וחיפוש על גופו סעיף 185הרשות לחפש בכלי הובלה סעיף 186שימוש פקיד מכס בסמכויות שוטר סעיף 187פקיד רשאי לחפש בחצרים אחרי טובין מוברחים סעיף 188הרשות לתפוס אניה או טובין שחולטו סעיף 189הרשות לדרוש עזרה סעיף 190יש למסור הודעה על תפיסה סעיף 191מותר להחזיר תפוס אם ניתנה ערובה סעיף 192הנוהל לאחר תפיסת הטובין סעיף 193העשיה באניות ובטובין שחולטו סעיף 194מסירת טובין שנתפסו סעיף 195מאסר חשודים בהברחה סעיף 196הגשת מסמכים וכו' במקרה של תפיסה סעיף 197גובה המכס רשאי לעכב מסמכים סעיף 198גובה המכס רשאי לדרוש הוכחות נוספות או רשמון נכון סעיף 199דוגמאות סעיף 200המנהל רשאי ליתן רשיונות לסחור עם אניות סעיף 200אעיכוב טובין מפרים סעיף 200בשחרור ערבויות סעיף 200גייבוא וייצוא אסורים סעיף 200דייבוא אישי סעיף 200השמירת דינים סעיף 201הגנה לפקיד מכס סעיף 202קנס בשל התנהגות רעה פרק 13: חילוטין ועונשין סימן א: חילוטין סעיף 203חילוט כלי שיט סעיף 203אדרישת קנס ותשלומו וערעור עליו סעיף 204חילוט טובין סעיף 205שומת רכוש שנתפס סעיף 206אריזות וטובין שהוחרמו סימן ב: עונשין סעיף 207התכנסות לשם הברחה סעיף 208תפיסה בקנוניה, שיחוד פקיד מכס, חילוץ טובין או השמדתם ומניעת תפיסתם סעיף 209יריה אל כלי שיט של רשות המכס וכו' סעיף 210סילוק טובין חבי מכס או השמדתם סעיף 211הברחה סעיף 212עבירות מכס אחרות סעיף 213גיבוי קנס סעיף 214עונש כללי סעיף 215הוראות מיוחדות בענין טובין שייבואם אסור סעיף 216חובה למסור למשטרה פרסום אסור סעיף 217אחריות לעונש ביחד ולחוד סעיף 218מסייעים ומעודדים סעיף 219נסיון סעיף 220עונש פי שלושה מערך הטובין סעיף 221העונש בנוסף על חילוט סעיף 222ערך הטובין לענין עונש סעיף 223היה לנאשם חיוב קודם מותר לאסרו פרק 14: אישומי מכס סעיף 224הגדרה סעיף 225כיצד מגישים אישום סעיף 226התיישנות באישומי מכס סעיף 227חסינות לעדים סעיף 228הוכחת תקנות וכו' סעיף 229חובת הראיה סעיף 230כוחה של הרשעה ככוחה של החרמה פרק 15: הוראות שונות סעיף 231סמכות לכפר על עבירות סעיף 231אתחולת הוראות מחוק מע"מ סעיף 231א1דרכי גביה סעיף 231גקנס מינהלי לענין טובין שיובאו בדואר סעיף 231דדיווח בגין חוות דעת סעיף 231הנקיטת עמדה חייבת בדיווח סעיף 232תקנות סעיף 233אניות שבשליחות חייבות בתסקיר סעיף 234סמכות לחפש באניות שבשליחות סעיף 235פרס בעד עצירת מבריחים סעיף 237מותר להחזיר את התפוס ולהמתיק ענישה סעיף 238מחסנים קיימים לפי הסכם סעיף 239המנהל רשאי לקבוע טפסים סעיף 239אחובת הראיה סעיף 239בפטור מחתימה סעיף 240דרישות בנוגע לטפסים סעיף 241מכירת טובין