סעיף 1שינוי מס מכס ובלו סעיף 1אמסים על מלאי סעיף 1בתחולת הוראות של חוק מס קניה סעיף 1גסמכות לחלט סעיף 2אישור וביטול של צווים סעיף 2אביצוע ותקנות סעיף 3אי תחולתם של סעיפים מסויימים