סעיף 1פרשנות סעיף 2צו פיקוח על השטת טובין סעיף 2אייבוא טובין שחל עליהם תקן רשמי סעיף 2בתחולת סעיף 2א סעיף 2גרישום יבואנים סעיף 2דחובת רישום במרשם היבואנים סעיף 2השחרור טובין מפיקוח רשות המכס סעיף 2והצהרה סעיף 2זאישור בדיקת מעבדה סעיף 2חביטול, עיכוב, התליה או התניה של אישור בדיקת מעבדה סעיף 2טמתן הוראות פרטניות למעבדת בדיקה סעיף 2יהכרה במעבדות סעיף 2יאדין עובדים, מנהלים, נושאי משרה ובודקים במעבדה מוכרת סעיף 2יבחובות יבואנים רשומים סעיף 2יגמערכת התקשורת והמידע סעיף 2ידהפעלת מערכת התקשורת והמידע באמצעות מכון התקנים סעיף 2טוסמכויות פיקוח סעיף 2טזסמכויות הממונה על התקינה לדרוש מידע ומסמכים סעיף 2יזאי תחולה לעניין רשויות מוסמכות סעיף 3פקדון סעיף 4כוחו של צו פיקוח סעיף 5הכנסתם והוצאתם של כלי שיט וכלי טיס סעיף 6היטלים סעיף 7טובין המושטים שלא כדין סעיף 8סמכות לדרוש ראיות סעיף 9הודעת חילוט סעיף 10מתן תעודת מפדה והחזרה סעיף 11הוראות בדבר מקום יעדם של טובין סעיף 12מועצות וועדות מייעצות סעיף 13שמירת דינים סעיף 14סמכות לכפר עבירות בכופר כסף סעיף 14אעיצום כספי סעיף 14בהודעה על כוונת חיוב סעיף 14גזכות טיעון סעיף 14דהחלטת הממונה על התקינה ודרישת תשלום סעיף 14ההפרה נמשכת והפרה חוזרת סעיף 14וסכומים מופחתים סעיף 14זסכום מעודכן של העיצום הכספי סעיף 14חהמועד לתשלום העיצום הכספי סעיף 14טהפרשי הצמדה וריבית סעיף 14יגבייה סעיף 14יאהתראה מינהלית סעיף 14יבבקשה לביטול התראה מינהלית סעיף 14יגהפרה נמשכת והפרה חוזרת לאחר התראה סעיף 14ידעיצום כספי בשל הפרה לפי פקודה זו ולפי חוק אחר סעיף 14טוערעור סעיף 14טזפרסום סעיף 14יזשמירת אחריות פלילית סעיף 14יחעונשין סעיף 14יטאחריות נושא משרה בתאגיד סעיף 15אצילת סמכויות סעיף 16פרסום הנחיות והוראות הממונה סעיף 17שינוי התוספת תוספת 1: