פרק א: הגדרות סעיף 1הגדרות סעיף 1אפרשנות לגבי תחולת החוק באזור ובשטחי עזה ויריחו פרק ב: הטלת המס ושיעורו סעיף 2הטלת מס ערך מוסף ושיעורו סעיף 3תחולת חוק מסי מכס ובלו סעיף 4הטלת מס על מלכ"רים ומוסדות כספיים ושיעורו סעיף 5מס ערך מוסף על דברי אמנות ונכסים משומשים סעיף 6גביית המס מהקונה פרק ג: המחיר סעיף 7בעסקה סעיף 8במכר ושירות יחד סעיף 9בעסקאות שסעיף 19 חל עליהן סעיף 9אבשירות שמשתלמת בשלו אגרה סעיף 9בבעסקת רישום בבורסה סעיף 10במקרים מיוחדים סעיף 11טובין ביבוא סעיף 11אבמכירה לפני פדייה מפיקוח רשות המכס סעיף 12דין תרומה, תמיכה וכדומה סעיף 13כללים לחישוב המחיר פרק ד: מקום העסקה סעיף 14במכר סעיף 15במתן שירות ובניהול פעילות פרק ה: החייב בתשלום המס סעיף 16החייב בתשלום המס סעיף 17שלוח וסוכן סעיף 18אחריות ממונה לתשלום מס סעיף 19מוכר בולים, אסימונים, שטרות, ניירות ערך וכיוצ"ב סעיף 20רשות לשלם מס במקום החייב בו סעיף 21חיוב הקונה בתשלום המס פרק ו: מועד החיוב במס סעיף 22במכר טובין סעיף 23במשגור סעיף 24בשירות סעיף 25בשימוש לצורך עצמי סעיף 26ביבוא סעיף 27בהפקעה סעיף 28בעסקת מקרקעין סעיף 29במקרים מיוחדים פרק ז: שיעור אפס ופטורים סעיף 30מס בשיעור אפס סעיף 31פטור לעסקאות מסויימות סעיף 31אמתחמי פינוי ובינוי הוראות מיוחדות סעיף 31במתן שירותי בניה לפי תכנית החיזוק הוראות מיוחדות סעיף 31גפטור ממס לעסקה של מכירת דירת מגורים לקרן להשקעות במקרקעין סעיף 32פטור ביבוא סעיף 33פטור לאבנים יקרות סעיף 34סמכות לפטור או להחיל שיעור אפס סעיף 35פטור למלכ"רים מסויימים סעיף 35אסמכות לפטור מי שרשום באזור סעיף 35בסמכות לקביעת שיעור אפס לתרומות סעיף 36סמכות להתנות פטור ושיעור אפס סעיף 37אי תחולת פטור מכוח דין אחר פרק ח: ניכוי מס תשומות, ניכוי אחר והחזר מס סעיף 38ניכוי המס ששולם על תשומות סעיף 39החזר סעיף 40מס התשומות שלפני הרישום סעיף 40אמס תשומות של עסק בהקמה סעיף 41התשומות ששימשו לעסקה פטורה סעיף 43הפחתה מחמת ביטול או שינוי סעיף 43אניכוי במכירת מקרקעין סעיף 43בהחזר מס לתייר סעיף 44תקנות לענין ניכוי מס תשומות פרק ט: חשבוניות סעיף 45חובה להוציא חשבונית עסקה סעיף 46מועד הוצאת חשבונית סעיף 47זכות להוציא חשבונית מס סעיף 47אחובת עוסק בעת רכישה סעיף 48רישום בחסר או ביתר סעיף 49עסקה שלא יצאה לפועל או בוטלה סעיף 50הוצאת חשבונית מס שלא כדין סעיף 51תקנות לענין חשבוניות פרק י: רישום סעיף 52חובת רישום סעיף 53תעודת עסק מורשה ואישור רישום סעיף 54רישום בידי המנהל סעיף 55רישום מספר עסקים של עוסק סעיף 56רישום מספר עוסקים כאחד סעיף 58רישום מסוג שונה סעיף 59רישום עוסק מורשה כעוסק פטור סעיף 60תושב חוץ שיש לו עסקים או פעילות בישראל סעיף 60אאי רישום תושב האזור או תושב שטחי עזה ויריחו סעיף 61שינוי ברישום או ביטולו סעיף 62מתן הזדמנות להשמיע טענות סעיף 63תחילת תוקף סעיף 64ערעור על פעולות המנהל סעיף 65תקנות בדבר רישום פרק יא: פנקסים ודו"חות סעיף 66ניהול פנקסים ורשומות סעיף 67דו"ח תקופתי סעיף 67אדוח תקופתי לעוסק החייב בדיווח מפורט סעיף 67בהגדרה באופן מקוון סעיף 67גדיווח בגין חוות דעת סעיף 67דנקיטת עמדה חייבת בדיווח סעיף 68דו"ח ארעי סעיף 69פרטי דו"ח של עוסק סעיף 69אפרטי דוח מיוחד לעוסק החייב בדיווח מפורט סעיף 70דו"חות של מלכ"ר ומוסד כספי סעיף 71דו"ח משלים סעיף 71אדוח מסכם לעוסקים שנרשמו כאחד סעיף 72דרישת פרטים נוספים, דו"חות נוספים ואישור רואה חשבון סעיף 72אהגשת דוחות באופן מקוון סעיף 73דחיית המועד להגשת הדו"ח סעיף 74סירוב לקבל דו"ח סעיף 75שמירת פנקסים ומסמכים סעיף 75אמאגר מידע פרק יב: קביעה, שומה, השגה וערעור סעיף 76קביעת מס סעיף 77שומה לפי מיטב השפיטה סעיף 77אאי רישום תקבולים ואי ניהול קופה סעיף 77בהוצאה של חשבונית מס שלא כדין וניכוי מס תשומות שלא כדין סעיף 78קביעה ושומה למספר תקופות סעיף 79תיקון שומה וקביעת מס סעיף 80המצאת הודעה סעיף 81שמירת אחריות סעיף 81אדרך קביעת מחזור עסקאות סעיף 82השגה סעיף 83ערעור סעיף 84תקנות סדרי דין סעיף 85תשלום המס שאינו שנוי במחלוקת סעיף 86מחלוקת על המס ביבוא סעיף 87החזר מס יתר פרק יג: מועד התשלום סעיף 88התשלום לפי דו"ח סעיף 89התשלום ביבוא סעיף 90התשלום בקביעה או בשומה סעיף 91תשלום בהשגה וערעור סעיף 92מקדמות פרק יד: גבייה, קנסות וריבית סעיף 93הגדרות סעיף 94קנס על איחור בהגשת דו"ח הודעה תשע"ג 2013 סעיף 95קנס על אי ניהול ספרים סעיף 96קנס בשל אי תשלום במועד סעיף 96אקנס בשל פעולה החייבת בדיווח סעיף 96בקנס על גירעון סעיף 97הפרשי הצמדה וריבית סעיף 97אתיאום הפרשי הצמדה וריבית סעיף 97במס תשומות שהוחזר ביתר סעיף 98הפרשי הצמדה וריבית במקרים מיוחדים סעיף 99חיוב בהוצאות גביה סעיף 100ויתור על קנס, ריבית או הוצאות סעיף 101מועד התשלום סעיף 102דרכי הגביה סעיף 102אערב לתשלום חוב מס סעיף 102בבקשה לרשם לענייני המרכז להטלת הגבלות סעיף 103זקיפת תשלום לחוב קודם סעיף 104שמירת אחריות פלילית סעיף 105ריבית על איחור בהחזר סעיף 106גביית חוב מצד שלישי סעיף 106אגביה לאחר פטירתו של עוסק חוק סעיף 106בגביית מס בנסיבות מיוחדות פרק טו: סמכויות לביצוע סעיף 107הנהלת המס ואצילת סמכויות סעיף 108דרישת מסמכים, דוגמאות וידיעות סעיף 108אקבלת מידע מהמוסד לביטוח לאומי סעיף 109סמכויות חיפוש ותפיסה סעיף 110סייג לחקירת בני משפחה ת"ט תשל"ח 1977 סעיף 111העשיה בתפוס סעיף 112אמצעי כפיה מנהליים סעיף 112אגביית מס במקרים מיוחדים סעיף 113איסור הוצאת חשבונית מס סעיף 114עיכוב טובין ברשות המכס סעיף 115עיכוב יציאה מהארץ סעיף 116דחיית מועדים פרק טז: עונשין סעיף 117עבירות סעיף 117אהעברת נכסים בכוונה למנוע תשלום מס סעיף 118עבירה שלא נקבע לה עונש סעיף 119עבירה של חבר בני אדם סעיף 120אחריות למעשי עובד סעיף 121כופר כסף סעיף 123אין בהרשעה לפטור מחובות אחרות סעיף 124חילוט נוסף על עונשים אחרים פרק יז: הוראות שונות סעיף 125סמכות לשנות סכומים סעיף 126הצמדה סעיף 127ועדה לקבילות פנקסים סעיף 128שותפות ועסקה משותפת ת"ט תשל"ח 1977 סעיף 129תעודת משלוח סעיף 129אפיקוח על הכנסת טובין והוצאתם מהאזור ומשטחי עזה ויריחו סעיף 130סימני זיהוי סעיף 131הצגת מחיר תכלול הודעה על המס סעיף 132ראיה סעיף 133חזקת מכירה סעיף 134פטור מחתימה סעיף 135פגם בפעולה אינו פוסלה סעיף 136רישום בפנקסי המקרקעין סעיף 137הודעה על שינויים סעיף 137אדין נכסי עסק לאחר הפסקת פעילות סעיף 137בדין נכסי עסק כשרישומו של העוסק שונה למלכ"ר או למוסד כספי סעיף 138עסקה מלאכותית או בדויה סעיף 139עיגול סכומים סעיף 140טפסים סעיף 141המצאת מסמכים סעיף 142סודיות סעיף 143תחולת הוראות מפקודת מס הכנסה סעיף 143ארשות לייצג חייב במס סעיף 144תחולת הוראות מפקודת המכס סעיף 144בדין המדינה סעיף 145ביצוע ותקנות סעיף 146תקנות סדרי דין פרק יח: תחילה והוראות מעבר סעיף 147תחילה סעיף 148הוראות מעבר לגבי מכירת טובין סעיף 149הוראות מעבר לגבי מכירת מקרקעין ומתן שירותים סעיף 150הוראת מעבר לגבי יבוא סעיף 151תקנות לענין החזר מס קניה