תוספת 1: תוספת 2: תוספת 3: פרק א: כללי סעיף 1קביעת נכסים לענין שימוש לצורך עצמי סעיף 2קביעת נכסים משומשים פרק ב: המחיר סעיף 3דינם של תקבולים על פי סעיף 12 סעיף 4כללים לענין אריזות סעיף 5כללים לענין פקדון או ערובה סעיף 6הוצאות לטובת צד שלישי סעיף 6אחיוב מקבל שירות בתשלום המס סעיף 6בתשלום המס במכירת מקרקעין שהיא עסקת אקראי סעיף 6גתשלום המס בשל יבוא דברי דפוס בדואר סעיף 6דחיוב הקונה בתשלום המס בשל שירותים מיובאים סעיף 6השמירת מסמכים סעיף 6ועסקאות לענין סעיף 29 סעיף 6זתשלום המס במכירת פסולת מתכת פרק ג: החייב במס ותשלום המס סעיף 7עסקאות לענין סעיף 29 פרק ד: שיעור אפס ופטור סעיף 8ירקות ופירות שחל עליהם שיעור אפס סעיף 9פטור ממס ביבוא על פי אמנות סעיף 9אפטור ביבוא טובין הפטורים ממלוא המכס סעיף 9בפטור ביבוא ספרים סעיף 10פטור ושיעור אפס לנציגויות ולנציגים סעיף 10אשיעור אפס בשל מכירת טובין סעיף 11טובין שיובאו משטח מוחזק סעיף 11אתנאים להחלת פטור על עסקה באבנים יקרות סעיף 11בהחזר מס לתיירים סעיף 12תנאים להחלת שיעור אפס סעיף 12אסייג לשיעור אפס בשל שירותים סעיף 12בשירותים אגב לינה פרק ה: ניכוי מס תשומות סעיף 12גחשבונית מס שלא על שם העוסק סעיף 12דניכוי מס תשומות של בעל מחסן רשוי סעיף 13ניכוי מס תשומות בידי עוסק זעיר סעיף 13אהחזרת מס עודף סעיף 14איסור לנכות מס תשומות על רכב מנועי סעיף 15מס תשומות בדירת מגורים סעיף 15אמס תשומות על טובות הנאה סעיף 16מס תשומות על אירוח סעיף 16אמס תשומות על יבוא בידי סוכן ליבוא אישי סעיף 17בשימוש לצורך עצמי סעיף 18תשומות לעסק לצרכים אחרים פרק ו: דו"חות סעיף 20תקופת דיווח לענין סעיף 67 סעיף 21אתקופת דו"ח של עוסק באבנים יקרות ושל עוסק תושב אזור אילת סעיף 22פטורים מהגשת דו"ח סעיף 23הגשת דו"ח סעיף 23אדו"ח נוסף סעיף 23ברישום כעוסק אחר דיווח סעיף 23גהגשת דוח תקופתי של עוסק באופן מקוון סעיף 24שינוי הדו"ח לפי הודעת חיוב וזיכוי סעיף 24אהודעה על הכרה בחוב כחוב אבוד פרק ז: הוראות שונות סעיף 25דמי גביה סעיף 25אתעודת רישום או אישור סעיף 26תעודת משלוח סעיף 26אהמצאת מסמכים סעיף 27עבירות סעיף 28תחילה סעיף 29השם