פרק 1: פרשנות סעיף 1הגדרות פרק 2: הטלת מס סעיף 2מס רכוש סעיף 2אקרן פיצויים סעיף 3שיעור המס על קרקע פרק 3: שוויה של קרקע סעיף 11שוויה של קרקע שעליה בנין סעיף 12שוויה של קרקע פנויה סעיף 13שוויים של מטעים שהם קרקע סעיף 13אשווי קרקע בבעלות ממושכת סעיף 13בעדכון סכומים פרק 3-1: פרק 4: הצהרות סעיף 17הצהרה על קרקע פרק 5: שומה ותשלום המס סעיף 19שומת קרקע סעיף 20מועד תשלום המס על קרקע סעיף 22שומת קרקע לפי מיטב השפיטה סעיף 24הודעת שומה פרק 6: ערעורים סעיף 26השגה על שומת קרקע סעיף 27ערר על שומת קרקע סעיף 28חובת הנמקה סעיף 29ועדת ערר פרק 7: גביית המס סעיף 30גביה מתוך דמי שכירות סעיף 31הגביה מבעלים משותפים סעיף 32תחולת פקודת המסים סעיף 33הפרשי הצמדה וריבית על אי תשלום במועד סעיף 33אזקיפת תשלומים סעיף 34סמכויות המנהל להקטין קנס או ריבית סעיף 34אסמכות להקטין חוב מס פרק 8: פיצויים סעיף 35הגדרות סעיף 36תשלום פיצויים סעיף 36אמועדים להגשת הודעה על נזק ותביעה לפיצויים סעיף 38סייגים לקבלת פיצויים סעיף 38אביטוח נכסים מחוץ לשטח המדינה סעיף 38בביטוח חפצים ביתיים פרק 9: פטור והנחות סעיף 39נכסי מדינה רשות מקומית ונציגות חוץ סעיף 40פטור לבעלי מקרקעין שערכם נמוך סעיף 45פטור מיוחד סעיף 46אהחלת הסכם למניעת מסי כפל פרק 10: הוראות שונות סעיף 47מנהל מס רכוש וממונים איזוריים סעיף 48סמכויות סעיף 48אחקירות וחיפושים סעיף 49הודעות רשמיות סעיף 50שמירת סוד סעיף 51הארכת מועד סעיף 52פגמים וליקויים סעיף 53מסירה סעיף 53אסמכות להתעלם מפעולות מסויימות סעיף 54רישום פעולות סעיף 55זכות חזרה סעיף 56החזר מס על קרקע סעיף 56בעיגול סכומים סעיף 57עבירות ועונשין סעיף 57אתשלום קנס או כופר שהוטל על הזולת סעיף 58עבירות על ידי חבר בני אדם סעיף 59אחריות לתשלום המס סעיף 60כופר כסף סעיף 61נוהל וסדרי דין סעיף 64אצילת סמכויות סעיף 65ביצוע ותקנות סעיף 66טפסים סעיף 67ביטולים סעיף 68הוראות מעבר סעיף 69רישום ותשלום מס אינם ראיה נגד המדינה סעיף 70תחילת תוקף תוספת 1: