פרק 1: פרשנות סעיף 1הגדרות סעיף 2שליטה סעיף 3הקניות לנאמן, אפוטרופוס וכו' סעיף 4הורשה אינה מכירה סעיף 4אהעברה אגב גירושין סעיף 5פעולות נוספות שהנן "מכירה" פרק 2: הטלת המס סעיף 6הטלת המס על מכירת זכות במקרקעין סעיף 7הטלת המס על פעולה באיגוד מקרקעין סעיף 7אהחלת הוראות חלק ה' וחלק ה'2 לפקודה על פעולה באיגוד מקרקעין סעיף 8רישום ניירות ערך באיגוד מקרקעין למסחר בבורסה סעיף 9מס רכישה סעיף 9בהפחתת שיעורי מס הרכישה ברכישת זכות במקרקעין בתקופה הקובעת הוראת שעה סעיף 9גהפחתת שיעורי מס הרכישה לדייר מוגן הוראת שעה סעיף 9דהפחתת שיעורי מס הרכישה הוראת שעה סעיף 11צירוף תקופות חכירה סעיף 13הקניית זכויות שונות באיגוד סעיף 15חובת תשלום המס סעיף 16תנאים לתקפן של עסקאות סעיף 16אהטלת מס שבח ומס רכישה באזור פרק 3: שווי המכירה והרכישה סעיף 17שווי המכירה סעיף 19יום המכירה סעיף 21שווי הרכישה סעיף 22שווי הרכישה במכירת חלק בלתי מסויים סעיף 24שווי הרכישה במכירת חכירה סעיף 25איסור כפל שווי רכישה סעיף 26שווי הרכישה בהורשה סעיף 27שווי הרכישה במתנה שלא הוכרה לענין מס עזבון סעיף 28שווי הרכישה כשהמוכר הוא אפוטרופוס וכו' סעיף 29שווי רכישה ללא תמורה סעיף 29בשווי הרכישה בחילוף זכויות במקרקעין הוראת שעה סעיף 30שווי רכישה באיגוד במקרים מסויימים סעיף 31שווי רכישה של מקרקעין שנתקבלו אגב פירוק סעיף 32שווי רכישה של זכות במקרקעין שהיא פיצוי בהפקעה או בחליפין סעיף 33זכויות במקרקעין שנתקבלו לפני תחילת חוק זה סעיף 34שווי הרכישה בחליפין שנעשו לפני תחילת החוק סעיף 35שווי הרכישה של זכות במקרקעין שנתקבלה במתנה לפני תחילת החוק סעיף 36שווי רכישה כשהיתה הפקעה חלקית סעיף 37יום הרכישה פרק 4: ניכויים סעיף 39הניכויים המותרים סעיף 39אניכוי הוצאות ריבית ריאלית סעיף 40חישוב הניכוי במכירת חלק מזכות במקרקעין סעיף 42איסור ניכויי כפל סעיף 46הוצאות שלא יותרו פרק 5: סכום המס סעיף 47הגדרות סעיף 48אהמס על השבח סעיף 48א1הפחתת שיעור מס שבח במכירת מקרקעין בתקופה הקובעת הוראת שעה סעיף 48בהשבח חלק מההכנסה החייבת סעיף 48גשיעור מיוחד להפקעה פרק 5-1: פטור לדירת מגורים מזכה סעיף 49הגדרה וחזקה סעיף 49אתנאים לפטור סעיף 49בפטור לדירת מגורים מזכה סעיף 49גחזקת דירת מגורים יחידה סעיף 49דחזקת דירת מגורים נוספת סעיף 49הפטור חד פעמי הוראה מיוחדת סעיף 49וסייג לדירה שנתקבלה במתנה סעיף 49זכשהמחיר מושפע מהאפשרות לתוספת בניה סעיף 49ז1פטור על תשלומי איזון סעיף 49חכללים למגורי קבע פרק 5-2: אופציה במקרקעין סעיף 49יהגדרות סעיף 49י1הוראה מיוחדת במימוש זכות פרק 5-3: חילוף זכויות במקרקעין – הוראת שעה סעיף 49יאפטור ממס בחילוף זכויות במקרקעין סעיף 49יא1פטור ממס בחילוף קרקע חקלאית סעיף 49יבפטור ממס בחילוף זכויות בדירת מגורים סעיף 49יגפטור ממס במכירת מקרקעין לצורך רכישת זכות בבית אבות סעיף 49ידהחזר מס ודחיית מס סעיף 49טזשלילת פטור סעיף 49טז1אי שלילת פטור לדירת מגורים מזכה סעיף 49יזפטור חלקי ממס רכישה בחילוף זכויות במקרקעין סעיף 49יחתחולת הפרק פרק 5-4: פינוי ובינוי סעיף 49יטהגדרות וחזקות סעיף 49כיום המכירה סעיף 49כאחובת הודעה ודיווח סעיף 49כבפטור ממסים סעיף 49כגיום ושווי רכישה של יחידת המגורים החלופית והזכות הנוספת סעיף 49כדפטור ממס רכישה סעיף 49כהשווי הרכישה של היזם סעיף 49כופטור נוסף סעיף 49כזפטור ליחידה אחרת סעיף 49כחהכרזה על מתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי סעיף 49כטתחולת הפרק סעיף 49למתחם להתחדשות עירונית הוראות מיוחדות סעיף 49לאהסמכה פרק 5-5: פטור במכירת זכות במקרקעין שתמורתה מושפעת מזכויות בניה לפי תמ"א 38 סעיף 49לבהגדרות סעיף 49לב1יום המכירה סעיף 49לב2חובת הודעה ודיווח סעיף 49לגפטור ממס וממס מכירה במכירה שתמורתה מושפעת מזכויות בניה לפי תכנית החיזוק סעיף 49לג1פטור ממס במכירה שתמורתה מושפעת מזכויות בנייה לפי תכנית החיזוק בדרך של הריסה סעיף 49לדפטור ממס וממס רכישה במכירת זכות במקרקעין שהיא רכוש משותף סעיף 49להסייג לפטור סעיף 49לופטור נוסף סעיף 49לו2תחולה הוראת שעה פרק 5-6: העברת מפעל לאזור מוטב – הוראת שעה סעיף 49לזהגדרות סעיף 49לחפטור ממס בהעברת מפעל לאזור מוטב סעיף 49לטהסכום הפטור סעיף 49מייחוס ניכויים סעיף 49מאהחזר מס ודחיית מס סעיף 49מבשלילת פטור נוסף סעיף 49מגהסמכה פרק 6: פטורים אחרים ודחיית מועדי תשלום סעיף 50מכירה החייבת במס הכנסה סעיף 51הסכם למכירה סעיף 52הסכם לעשות פעולה סעיף 53יפוי כוח לבצע מכירה סעיף 54העברת שליטה פטורה ממס סעיף 55מניעת מס כפל סעיף 56פטור מאגרת העברת מקרקעין סעיף 59פעולות באיגוד שנקבעו סעיף 60מכירה למדינה לרשויות מקומיות ולמוסדות לאומיים סעיף 61מוסדות ציבור סעיף 62מתנות לקרובים סעיף 63פטור על ויתור וללא תמורה סעיף 64פטור בהפקעה שתמורתה זכות במקרקעין סעיף 65פטור בהחלפות מסויימות סעיף 66פטור בחלוקת קרקע למתיישבים סעיף 67פטור באיחוד וחלוקה סעיף 68פטור בהחלפת מקרקעין בין חברי אגודה להתיישבות חקלאית סעיף 69העברה מסויימת של זכות מנאמן סעיף 70פטור מותנה למכירות מסויימות לאיגודים סעיף 71העברת זכות במקרקעין אגב פירוק איגוד סעיף 71ארווח נוסף בפירוק סעיף 72פטור לרשות הפתוח וכו' סעיף 72אשלילת פטור לדירה בבנין להשכרה סעיף 72בשלילת פטור לזכות במקרקעין שנתקבלה אגב פירוק איגוד פרק 6-1: מס מכירה פרק 7: הצהרות ושומה סעיף 73הצהרות סעיף 74הודעה על נאמנות סעיף 75הצהרות על ידי איגוד או על ידי בעלי הזכויות בו סעיף 75אהודעה על עסקה המותנית בתנאי עתידי סעיף 76מועד הודעה כשתנאי של פטור חדל להתקיים סעיף 76אהגשת הצהרה באופן מקוון סעיף 77פטור מהצהרות בעסקאות מסויימות סעיף 78שומה במכירת זכות במקרקעין או בפעולה באיגוד מקרקעין סעיף 79אהנמקה במיטב השפיטה ומתן זכות טיעון סעיף 81הודעה על חיוב במס באיגוד סעיף 82שומה כשלא נמסרה הצהרת המוכר או הרוכש סעיף 84סמכות להתעלם מעסקאות מסוימות סעיף 85תיקון שומה סעיף 85אתיקון שומה בשינויי מבנה סעיף 86הודעות שומה פרק 8: השגה וערעור סעיף 87השגה סעיף 87אהחלטה בהשגה סעיף 88ערר סעיף 89ועדת ערר סעיף 90ערעור לבית המשפט העליון פרק 9: תשלום המס וגבייתו סעיף 90אתשלום לאחר הודעה על סכום מס סעיף 91תשלום יתרת מס על פי שומה סעיף 91אריבית על דחיית מועד תשלום סעיף 92גביית המס סעיף 93גביית המס במכירה מאונס סעיף 94ריבית בשל פיגור בתשלום סעיף 94אקנס על אי הגשת הצהרה או הודעה סעיף 94בקנס על פיגור בתשלום סעיף 94גסמכות המנהל לפטור מתשלום קנס סעיף 94דזקיפת תשלומים סעיף 95קנס על גרעון סעיף 95אגביית מס בנסיבות מיוחדות סעיף 95בבקשה לרשם לענייני המרכז להטלת הגבלות פרק 10: סמכויות סעיף 96סמכות לדרוש מסמכים וידיעות ולהיכנס סעיף 97חקירות וחיפושים פרק 11: עבירות וענשים סעיף 98עבירות ועונשים סעיף 98אתשלום קנס או כופר שהוטל על הזולת סעיף 99עבירות על ידי תאגיד סעיף 100חבות לתשלום המס סעיף 101כופר כסף פרק 12: הוראות שונות סעיף 102החזרת מס בביטול מכירה סעיף 103החזרת מס שנגבה בטעות סעיף 103אהפרשי הצמדה וריבית על החזר סעיף 103בסמכות להחזיר מס לתושב חוץ סעיף 104זיכוי ממס שבח במס עזבון סעיף 105שמירת סוד סעיף 105אמאגר מידע סעיף 106הסכמה על ידי חברות שיכון סעיף 107הארכת מועד סעיף 108פגמים וליקויים סעיף 109מסירת הודעות סעיף 109אייצוג נישום בידי רואה חשבון סעיף 110סדרי דין ואגרות בועדות ערר סעיף 111אצילת סמכויות סעיף 112טפסים סעיף 113ביטולים סעיף 114אי מתן ניכויים לפי פקודת מס הכנסה סעיף 115ביצוע ותקנות פרק 13: תחילה והוראות מעבר סעיף 116תחילה סעיף 117רישום זכות במקרקעין של איגוד על שם בעליו סעיף 118הצהרות על ידי איגוד מקרקעין סעיף 119הצהרות על ידי נאמנים סעיף 120הוראות מעבר