פרק א: פרשנות סעיף 1הגדרות פרק ב: שיעורי מס רכישה סעיף 2מס רכישה פרק ג: פטורים, הנחות והקלות סעיף 3תאגידים שנוסדו בחוק סעיף 4מוסדות לאומיים סעיף 5האפוטרופוס לנכסי נפקדים והאפוטרופוס לנכסי גרמנים סעיף 6חברות ממשלתיות עירוניות לשיכון סעיף 7אגודות למען החייל סעיף 8רשות מקומית סעיף 9מוסדות ציבור סעיף 11נכה, נפגע ומשפחות חיילים שנספו במערכה סעיף 12פטור לעולה סעיף 13העברה לאזור פיתוח סעיף 14העברת זכות במקרקעין המוקנים על פי החוק סעיף 15מדינת חוץ סעיף 15אמוסד ציבורי תושב חוץ סעיף 16משק חקלאי סעיף 16אהצמדת שווי ועיגול סעיף 17חלוקה, פיצול או איחוד של קרקע חקלאית סעיף 18העברה מחברת חוץ סעיף 19העברה מתאגיד לתאגיד סעיף 19אמכירת זכות במקרקעין לאיגוד בידי כל בעלי הזכות באיגוד סעיף 20מכירה לקרוב סעיף 20אמכירה שחל עליה סעיף 62 סעיף 21מכירה לבן זוג סעיף 22ויתור על זכות במקרקעין סעיף 23חלוקת קרקע סעיף 24קרקע ומחוברים עליה סעיף 26מכירה לחייב בפשיטת רגל סעיף 27פטור ממכירות מסויימות סעיף 27אפטור במכירת זכות שהתקבלה אגב פירוק סעיף 28גביית תוספת מס שלא התמלא תנאי לפטור פרק ד: שונות סעיף 29הוראות מעבר סעיף 30תחילה סעיף 31השם