פרק א: פרשנות סעיף 1הגדרות סעיף 2בעלות סעיף 3שכירות סעיף 4משכנתה סעיף 5זיקת הנאה פרק ב: עסקאות ורישומן סעיף 6עסקה במקרקעין סעיף 7גמר העסקה סעיף 8צורתה של התחייבות סעיף 9עסקאות נוגדות סעיף 10רכישה בתום לב פרק ג: בעלות והחזקה סימן א: תחום הבעלות סעיף 11עומק וגובה סעיף 12המחובר לקרקע סעיף 13היקף העסקה במקרקעין סעיף 14הגבלת זכויות סימן ב: הגנת הבעלות וההחזקה סעיף 15החזקה סעיף 16תביעה למסירת מקרקעין סעיף 17תביעה למניעת הפרעה סעיף 18שימוש בכוח נגד הסגת גבול סעיף 19החזרת גזלה סעיף 20שמירת תרופות פרק ד: בנייה ונטיעה במקרקעי הזולת סעיף 21ברירת בעל המקרקעין סעיף 22ביצוע הברירה סעיף 23זכות המקים לרכישת המקרקעין סעיף 24תשלום בעד שימוש סעיף 25תנאי התשלום סעיף 26קיזוז פרק ה: שיתוף במקרקעין סימן א: יחסי השיתוף סעיף 27בעלות משותפת במקרקעין סעיף 28שיעור חלקו של שותף סעיף 29הסכם שיתוף סעיף 30ניהול ושימוש סעיף 31זכותו של שותף יחיד סעיף 32נשיאת הוצאות סעיף 33תשלום בעד שימוש סעיף 34זכות השותף לעשות בחלקו סעיף 35הזכות לפירות סעיף 36קיזוז סימן ב: פירוק השיתוף סעיף 37הזכות לתבוע פירוק השיתוף סעיף 38פירוק על פי הסכם או צו בית המשפט סעיף 39פירוק דרך חלוקה סעיף 40פירוק דרך מכירה סעיף 40אדירת מגורים של בני זוג סעיף 41פירוק במקרים מיוחדים סעיף 42פירוק דרך הפיכה לבית משותף סעיף 43משאלות השותפים סעיף 44ניהול ושימוש עד לפירוק סעיף 45שיתוף בזכויות אחרות סימן ג: בניה ונטיעה במקרקעין משותפים סעיף 46פירוק השיתוף בשל הקמת מחוברים שלא כדין סעיף 47פירוק השיתוף דרך חלוקה סעיף 48פירוק השיתוף דרך מכירה סימן ד: מחוברים שבמיצר סעיף 49בעלות ושימוש סעיף 50פירות שנשרו לתחום אחר סעיף 51צמחים הגדלים סמוך למיצר פרק ו: בתים משותפים סימן א: הוראות כלליות סעיף 52הגדרות סעיף 53תחולת דיני מקרקעין סעיף 54בעלות נפרדת בדירות סימן ב: דירות ורכוש משותף סעיף 55חלקי הרכוש המשותף הצמודים לדירות סעיף 56אי תחולת פרק ה' סעיף 57החלק ברכוש המשותף סעיף 58נשיאת הוצאות סעיף 59בית משותף המורכב ממבנים או מאגפים סעיף 59אהתקנת דוד שמש סעיף 59בהינתקות ממערכת חימום מרכזית סעיף 59גהתאמות לאדם עם מוגבלות סעיף 59דהחלפת ספק גז סעיף 59המיתקני גז סעיף 59והתקנת מעלית סעיף 59זהפעלת מעלית כמעלית שבת סעיף 59חתאורה בשבת ובמועד סעיף 60בית משותף שנהרס סימן ג: ניהול הבית המשותף סעיף 61תקנון סעיף 62תקנון מוסכם סעיף 63תקנון שנערך על ידי יחיד סעיף 64התקנון המצוי סעיף 65נציגות הבית המשותף סעיף 66הנציגות הראשונה סעיף 67הנוהל באין נציגות סעיף 68השכר לנציגות סעיף 69הנציגות מורשה של בעלי הדירות סעיף 70אסיפה כללית סעיף 71החלטות בעלי הדירות סימן ג1: שינויים ברכוש המשותף ובזכויות הבניה סעיף 71אהגדרות סעיף 71בשינויים ברכוש המשותף ובזכויות הבניה סעיף 71גהגשת תביעה למפקח סעיף 71דתחולה סימן ד: יישוב סכסוכים בין בעלי הדירות סעיף 72סמכות להכריע בסכסוכים סעיף 73הזכות לתבוע בסכסוך סעיף 74סמכויות המפקח סעיף 75דיון בסכסוך סעיף 76אכיפתם של החלטות וצווים סעיף 77ערעור פרק ו1: בתים שאינם רשומים כבתים משותפים סעיף 77אהגדרות סעיף 77בתחולת הוראות של פרק ו' סעיף 77גתקנון סעיף 77דהנציגות הראשונה סעיף 77ההנוהל באין נציגות סעיף 77ודין בית שנרשם פרק ז: זכויות במקרקעי הזולת סימן א: שכירות סעיף 78שכירות של חלק מסויים של מקרקעין סעיף 79דינה של שכירות קצרה סעיף 80שכירות קצרה נוגדת סעיף 81שיעבוד שכירות במשכנתה או בזיקת הנאה סעיף 83השאלה סעיף 84דיני השכירות וחוקי הגנת הדייר סימן ב: משכנתה סעיף 85זכות הממשכן במקרקעין הממושכנים סעיף 86דרגה שנתפנתה סעיף 87העברת המשכנתה סעיף 88פדיון המשכנתה לפני המועד לקיום החוב סעיף 89הפקדת הפרעון בלשכה סעיף 90מימוש המשכנתה סעיף 91תחולת חוק המשכון סימן ג: זיקת הנאה סעיף 92הזכאים סעיף 93צורות הזיקה סעיף 94זיקה מכוח שנים סעיף 95העברת הזיקה סעיף 96תקופת הזיקה ותנאיה סעיף 97חלוקת המקרקעין סעיף 98זיקה בין מקרקעי בעל אחד סימן ד: זכות קדימה סעיף 99זכות קדימה על פי הסכם סעיף 100זכות קדימה בין יורשים סעיף 101זכות קדימה בין בני זוג סעיף 102רכישה על פי זכות קדימה סעיף 103העברת המקרקעין סעיף 104אי תחולה על מתנות סעיף 105אי רישום העברות סעיף 106זכות קדימה לגבי חכירה לדורות פרק ח: מקרקעי ציבור ומקרקעי יעוד סעיף 107הגדרות סעיף 108מקרקעין תת ימיים סעיף 109רישום של מקרקעי יעוד סעיף 110הפיכת מקרקעי יעוד למקרקעי ציבור סעיף 111איסור עסקאות במקרקעי יעוד סעיף 112אי תחולה סעיף 113התיישנות סעיף 114שמירת דינים פרק ט: המרשם סימן א: הוראות כלליות סעיף 115לשכת רישום סעיף 116רשמים סעיף 117מפקחים סעיף 118הממונה על המרשם סעיף 119פרסום ברשומות סעיף 120סמכויות חקירה סעיף 121ערר לממונה סעיף 122ערעור לבית המשפט סעיף 123הפנקסים סעיף 124עיון בפנקסים סעיף 125כוח ההוכחה של רישום סימן ב: הערות סעיף 126הערת אזהרה סעיף 127תוצאות של הערת אזהרה סעיף 128הערה על צורך בהסכמה סעיף 129הערה על הגבלת כשרות סעיף 130הערה על פי צו בית משפט סעיף 131תוצאה של רישום הערה סעיף 132מחיקת הערה סעיף 133הערות אחרות סימן ג: רישום ראשון וחידוש רישום סעיף 134זכות לרישום ראשון סעיף 135זכות לחידוש רישום סעיף 135אתיקון רישום שטח או גבולות סעיף 136פרסום והתנגדות סעיף 137ההחלטה בבקשת רישום או חידוש סעיף 138רישום של מקרקעין ללא בעלים סעיף 139כוחו של הרישום סעיף 140הגבלת תחולה סימן ד: רישום בתים משותפים וביטולו סעיף 141פנקס בתים משותפים סעיף 142בית הראוי להירשם בפנקס סעיף 143צו רישום סעיף 144רישום שכירות וזכויות אחרות סעיף 145תיקון צו רישום סעיף 146ביטול רישומו של בית משותף סעיף 147הרישום החדש בפנקסים סעיף 148רישום שכירות וזכויות אחרות סימן ה: אגרות סעיף 149סמכות של שר המשפטים סעיף 150שיעורי אגרה לפי שווי סעיף 151תשלום אגרה כתנאי לרישום פרק י: שונות סימן א: ביטול סוגי מקרקעין סעיף 152ביטול סיווג סעיף 153מקרקעין מסוג "מירי" סעיף 154מקרקעין מסוג "מתרוכה" סעיף 155מקרקעין מסוג "מואת" סעיף 156שמירת זכויות סעיף 157מחוברים שנרשמו בנפרד מן הקרקע סימן א1: מחיקת עיקולים מהמרשם סעיף 157אהגבלת משך תקפו של עיקול ומחיקתו סימן ב: ביטול דינים והוראות מעבר סעיף 158ביטולים סעיף 159אי תחולת הוראות מסויימות סעיף 160עצמאות החוק סעיף 161שלילת זכויות שביושר סעיף 162שמירת דינים סעיף 163תחולה סעיף 164תיקון פקודת הפרשנות סעיף 165תיקון פקודת הנזיקין סעיף 166הוראות מעבר סעיף 167קיום מינויים, רישומים וכו' סימן ג: הפעלת החוק סעיף 168ביצוע ותקנות סעיף 169תחילה תוספת 1: סעיף 1הגדרות סעיף 2שינויים ותיקונים בדירה סעיף 3הזכות לתבוע תיקונים סעיף 4עבודות לבדק הרכוש סעיף 5אסיפה כללית רגילה סעיף 6אסיפה כללית שלא מן המנין סעיף 7כינוס אסיפה סעיף 8המנין באסיפה סעיף 9סדר היום באסיפה סעיף 10יו"ר ומזכיר מוסמך סעיף 11דחיית האסיפה סעיף 12החלטות סעיף 13הצבעות סעיף 14באי כוח סעיף 15הנציגות סעיף 16חשבונות תוספת 2: חלק א: חלק ב: חלק ג: חלק ד: