פרק א: פרשנות סעיף 1הגדרות פרק ב: שלבים ראשונים בהסדר סעיף 2צו הסדר סעיף 3הוצאת שטחים מאזור ההסדר סעיף 4פקיד הסדר ועוזרים סעיף 5הודעה מוקדמת סעיף 6פרסום ההודעה המוקדמת סעיף 7מחסום בפני תובענות סעיף 8תובענות שהוגשו לפני הודעה מוקדמת סעיף 9הודעת הסדר סעיף 10פיצול לאחר הודעת הסדר סעיף 11הודעות התקדמות פרק ג: ועדת הסדר סעיף 12מינוי ועדת הסדר סעיף 13כוחות ותפקידים סעיף 14ייצוג חלק מן הישוב סעיף 15הרשאה מטעם הועדה סעיף 16שכר הועדה והוצאותיה פרק ד: תביעות וייצוג סעיף 17תזכיר תביעה, התייצבות וייצוג סעיף 18פעולה באין התייצבות סעיף 19התייצבות בשם קבוצה סעיף 20ייצוג הקדש סעיף 21ייצוג רשויות ותאגידים סעיף 22זכויות המדינה סעיף 23מקרקעין שיועדו לצרכי ציבור סעיף 24בעל זכות שלא תבע סעיף 25תחימה פרק ה: סמכויות פקיד ההסדר סעיף 26סמכויות כלליות סעיף 27קביעת גבולות כפר או גוש סעיף 28קביעת גבול חדש סעיף 29שיוור גבולות וזכות מעבר לטובת הציבור סעיף 30דרכים וזכויות מעבר לציבור וליחיד סעיף 31פיצויים סעיף 32ריכוז סעיף 33סמכויות בית המשפט פרק ו: עריכת לוח התביעות סעיף 34לוח תביעות והצגתו סעיף 35סגירת פנקסים קיימים סעיף 36הגבלת העברות פרק ז: בירור תביעות סימן א: בירור בטרם ריב סעיף 37הוספת תביעות ללוח סעיף 38תחילת בירור והסדר סעיף 39הודעה על הבירור סעיף 40פומביות סעיף 41הפניית אבעיה לבית המשפט סעיף 42דיון באבעיה שהופנתה סימן ב: דיון בסכסוכים בבית המשפט סעיף 43הסמכות סעיף 44הדין החל בבית המשפט סעיף 45קביעת תובע ונתבע סעיף 46הודעת פסק דין סעיף 47צו ביניים סימן ג: דיון בבוררות סעיף 48העברה לבוררות סעיף 49קיום פסק בוררים סעיף 50החזרת פסק בוררים או ביטול פרק ח: חזקת שנים בהסדר סעיף 51חזקת שנים כנגד רישום סעיף 52חזקת שנים בהעדר רישום סעיף 53התנגדות סעיף 54שמירת זכות מכוח הצדק חוקי פרק ט: עריכת לוח הזכויות סעיף 55חלוקת הגוש סעיף 56קריאת הלוח סעיף 57הצגת הלוח סעיף 58תיקוני טעות סופר סעיף 59תיקון הלוח סעיף 60משלוח לרשם סעיף 61לוח נפרד סעיף 62משמורת הלוח סעיף 63משהוצג הלוח אין חלוקה פרק י: חלוקה סעיף 64הנוהל בחלוקה סעיף 65חלוקה אימתי סעיף 66הפרדת חלק סעיף 67חלוקת מושעא כפרי סעיף 68חלוקה לטובת הציבור סעיף 69ביצוע החלוקה סעיף 70חלוקה על פי הגורל סעיף 71לוח חלוקה סעיף 72הודעה, הצגה ורישום סעיף 73זכות שהוכחה אחרי הצגת הלוח סעיף 74זכות שהוכחה במושאע כפרי סעיף 75פיצויים כשעבוד פרק יא: הפנקסים החדשים והרישום בהם סעיף 76פתיחה ורישומים סעיף 77זכויות שלא הוסדרו במועדם סעיף 78זכות לנסח מהפנקס סעיף 79תוקף עסקאות ברישום סעיף 80תיקון עקב פטירה סעיף 81תוקף לזכות רשומה בלבד סעיף 82משמורת פנקסים ותעודות סעיף 83סמכות בתי המשפט לדרוש העתק מאומת סעיף 84רישום על פי פסק דין סעיף 85רישום אזהרה או איסור עסקה סעיף 86רישום פיגורים סעיף 87רישום מחזיק כבעל פרק יב: ערעורים ותיקוני פנקסים סעיף 88ערעור על החלטות פקיד ההסדר סעיף 89ערעור לבית המשפט העליון סעיף 90סדרי דין בערעור סעיף 91רישום צו בפנקס סעיף 92ערעור לאחר המועד סעיף 93תיקון הפנקס סעיף 94פיצויים עקב מרמה סעיף 95תיקון טעויות סופר בפנקס סעיף 96תיקון עקב השמטת זכות או אי_דיוק סעיף 97תיקון הפרשי מדידות פרק יג: אגרות סעיף 98קביעת אגרות סעיף 99תשלום אגרות בשיעורים סעיף 100פטור לרישום בעלות קיימת סעיף 101פטור לרישום זכות קיימת סעיף 102פטור לגבי הפרדת חלק וחלוקת מושאע פרק יד: עונשין סעיף 103מרמה סעיף 104עדות שקר סעיף 105הפרעה לפקיד הסדר סעיף 106פגיעה בסימנים פרק טו: שיפוט – הוראות מיוחדות סעיף 107תחומי שיפוט סעיף 108סייג לסמכויות סעיף 109תביעת סילוק יד אגב סכסוך בעלות סעיף 110דיינים לעזרת ההסדר סעיף 111הוראות מעבר פרק טז: שונות סעיף 112סייג לתביעה ולתובענה סעיף 113צווים בדבר שטח ורוחב מינימליים סעיף 114תקנות ביצוע וסדרי דין סעיף 115תחילה תוספת 1: סעיף 1הגדרות סעיף 2האגרות סעיף 3אגרת רישום בעלות סעיף 4אגרת חלוקה סעיף 5פיגורים סעיף 6אגרת רישום בשכירות ומשכנתה סעיף 7פטורים