סעיף 1השם הקצר סעיף 2פירוש סעיף 2אהוועדה המייעצת סעיף 3סמכויות שר האוצר סעיף 4חקירה מוקדמת סעיף 5הודעות סעיף 5אטענות נגד הרכישה סעיף 6סמכות להעביר קרקע סעיף 7סמכות לקנות החזקה פק' 34 לש' 1946 סעיף 7אלא תהיה הודאה או מניעות בהודעה לפי סעיף 5 או 7 סעיף 7בהתקופה להתחלת ביצועה של מטרת הרכישה סעיף 8הפרוצדורה שיש לנקוט בה במקרה שאין מוסרים חזקה פק' 34 לש' 1946 סעיף 9סכסוכים בדבר פיצויים וזכות קנין ייושבו ע"י בית המשפט פק' 34 לש' 1946 סעיף 9אהשגה על סכום הפיצויים סעיף 10החלטה בהעדרם של הצדדים סעיף 11אין להכריח את הצד למכור או להעביר חלק מבית סעיף 12תקנות בענין הערכת הפיצויים סעיף 14חזרה מרכישת קרקע פק' 34 לש' 1946 סעיף 14אשינוי מטרת הרכישה סעיף 14בזכות לרכישה מחדש סעיף 14גתשלום פיצויים בזכויות בקרקע סעיף 14דשימוש בקרקע שנרכשה לכל מטרה סעיף 15הוראות בנידון תשלום הוצאות סעיף 16דחיית תשלום הפיצויים סעיף 17בעלים רשומים או צדדים המחזיקים בקרקע כבעלים דינם כזכאים בקרקע סעיף 18מששילם שר האוצר הריהו פטור מאחריות סעיף 19הקנייה ורישום פק' 34 לש' 1946 סעיף 20פיצויים על קרקע שנלקחה להרחבתן או לסלילתן של דרכים וכו' סעיף 21תשלום בעד השבחה כשלוקחים קרקע לסלילת דרכים או להרחבתם סעיף 22רכישה בידי בני אדם זולת שר האוצר, או מטעמם פק' 34 לש' 1946 פק' 64 לש' 1946 סעיף 22ארכישה בידי שר התחבורה והבטיחות בדרכים סעיף 23עונשו של המפריע לקבלת החזקה סעיף 24הטלת הפקודה על קרקעות הווקף ועל שאר קרקעות דומות סעיף 25תקנות סעיף 25אשינוי התוספת סעיף 26ביטול תוספת 1: