סעיף 1הגדרות וכפיפות סעיף 1אמטרות רשות מקרקעי ישראל סעיף 2רשות מקרקעי ישראל, המנהל והעובדים סעיף 2אתפקידי הרשות סעיף 2בתקנות לעניין הגברת התחרות ומניעת ריכוזיות בהחזקת מקרקעין סעיף 2גקביעת יעדים לשיווק יחידות דיור לדיור בהישג יד סעיף 2דקרן להתחדשות עירונית סעיף 2ההקצאת זכויות במקרקעין המוחזקים שלא כדין סעיף 3מועצת מקרקעי ישראל סעיף 4דיווח סעיף 4אהרכב המועצה סעיף 4בתקופת כהונה סעיף 4גסייגים למינוי סעיף 4דפקיעת כהונה סעיף 4המינוי חליף סעיף 4ה1הוראה מיוחדת לעניין סיום כהונה ומינוי חליף של חבר המועצה מקרב האוכלוסייה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית סעיף 4ואיסור עסקאות עם הרשות סעיף 4זחובת גילוי זיקה בעסקה סעיף 4חסדרי נוהל סעיף 4טישיבות המועצה סעיף 4יועדות סעיף 4יאממלא מקום היושב ראש סעיף 4יבדיון בדו"ח מבקר המדינה סעיף 4יגפרסום החלטות סעיף 4ידתוקף פעולות סעיף 4טומאגר מידע סעיף 4טזאגרות סעיף 4יזהקניית בעלות בנכס מקרקעין סעיף 4יחפטור מתשלומי חובה להעברת קרקע בין המדינה, רשות הפיתוח והקק"ל סעיף 4יטהגנה על מקרקעי ישראל סעיף 4כהגבלה על הקניית בעלות ביישוב קהילתי קטן וביישוב חקלאי סעיף 4כאהגבלה על הקניית בעלות בשל שטחו של נכס מקרקעין סעיף 4כבקרן לשמירה על שטחים פתוחים סעיף 5תיקון חוק נכסי המדינה, תשי"א 1951 סעיף 6תיקון חוק רשות פיתוח סעיף 7ביצוע ותקנות סעיף 8הוראת מעבר