סעיף 1הגדרות סעיף 2הגבלת הרכישה ללא תשלום פיצויים סעיף 3מועד הרכישה מה הוא סעיף 4חישוב האחוז המקסימלי סעיף 5התאמת פקודת הקרקעות סעיף 6השתתפות מספר מפקיעים בתשלום פיצויים סעיף 7ביטול רכישה סעיף 8הצמדת פיצויים סעיף 9אתשלום הסכום שאינו שנוי במחלוקת סעיף 10סייג סעיף 11מסים ותשלומי חובה סעיף 12סמכות לשנות שיעורי ריבית והצמדה סעיף 13תנאי לתשלום פיצויים סעיף 13אדרכי הפקדה סעיף 13בפטור מלא או חלקי מתשלום פיצויים סייג לתחולה סעיף 14ביצוע