פרק א: המרשם סעיף 1פרשנות ותחולה סעיף 2המרשם ופרטי הרישום סעיף 3המרשם ראיה לכאורה סעיף 3אסמכות רישום והגדרה סעיף 4פקידי רישום פרק ב: מסירת הודעות סעיף 5חובה להודיע פרטי רישום סעיף 6הודעה על לידה בישראל סעיף 7הודעה על פטירה בישראל סעיף 8הגדרת "מוסד" סעיף 9אסופי סעיף 10מציאת חלל סעיף 11לידה בחוץ לארץ סעיף 12פטירה בחוץ לארץ סעיף 13אימוץ סעיף 14עזיבת הארץ סעיף 15מסירת מסמכים על פעולות רשמיות סעיף 16מסירת העתקים של פסקי דין והצהרות סעיף 17חובה להודיע על שינויים סעיף 18שחרור מחובת הודעה פרק ג: סמכויות פקיד רישום סעיף 19דרישת ידיעות והצהרות סעיף 19אהגדרה סעיף 19ברישום ראשון סעיף 19גרישום שינויים סעיף 19דתיקון רישום סעיף 19הרישום על פי יזמת פקיד הרישום הראשי סעיף 19וציון אסמכתה סעיף 20רישום אימוץ סעיף 20ארישום ילד על פי הסכם לנשיאת עוברים סעיף 21שם האב כשהאשה פנויה סעיף 22שם האב כשהאשה נשואה סעיף 23תיקון טעויות סופר פרק ד: תעודות זהות סעיף 23אהגדרות סעיף 24זכות לקבל תעודת זהות סעיף 25תכנה של תעודת זהות וחומר מחשב הכלול בה סעיף 26תקופת תקפן של תעודות זהות סעיף 27איסור רישום בתעודת זהות סעיף 28סמכות ליטול תעודת זהות סעיף 28אחובות בעל תעודת זהות סעיף 28באחריות לשימוש בתעודת זהות פרק ה: קבלת ידיעות סעיף 29ידיעות סעיף 29אמסירת פרטי רישום לגוף הפועל מכוח חיקוק סעיף 30תעודות לידה ופטירה סעיף 30אבחירת לוח השנה לרישום תאריך הלידה סעיף 31עיון במרשם סעיף 32ידיעות על אימוץ פרק ו: עבירות סעיף 33שימוש פלילי בתעודת זהות סעיף 34החזקת תעודת זהות שנעשה בה שינוי סעיף 35עבירות שונות סעיף 36תיקון חוק לתיקון דיני עונשין פרק ז: שונות סעיף 37חידוש רישומים שאבדו סעיף 38הטלת תפקידים על רשות מקומית סעיף 39תקנות בענין רישום לידות ופטירות סעיף 40שמירת דינים סעיף 41פטור סעיף 42תיקון פקודת בריאות העם 1940 סעיף 43ביטול סעיף 44הוראות מעבר סעיף 45הוראה שעה סעיף 46רישום אזרחים ישראליים בחוץ לארץ סעיף 47ביצוע ותקנות סעיף 48תחילה