סעיף 1מסים, מילוות חובה ואגרות סעיף 2נכסי מדינה סעיף 3תקציב המדינה סעיף 3אתקציב רב שנתי סעיף 3באי קבלת חוק התקציב סעיף 3גחקיקה הצריכה תקציב סעיף 4שטרי כסף ומטבעות סעיף 5בקורת