פרק א: מטרת החוק סעיף 1מטרת החוק פרק ב: דיני תקציב סעיף 2תיקון חוק יסודות התקציב פרק ג: ביטוח לאומי סעיף 3תיקון חוק הביטוח הלאומי סעיף 4תיקון חוק הביטוח הלאומי סעיף 5ביטול חוק יציבות המשק סעיף 6תחילה ותחולה פרק ד: רשויות מקומיות סעיף 7הגדרות סעיף 8ארנונה כללית סעיף 9סכומי הארנונה הכללית חוק סעיף 9אסייג להעלאת ארנונה סעיף 9בסייג להטלת ארנונה בשל נכס הנמצא בתחום ועד מקומי סעיף 10אי הטלת ארנונה סעיף 11תוספת ארנונה סעיף 12הנחות בארנונה סעיף 13תיקון פקודת העיריות סעיף 14תיקון חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה סעיף 15תיקון חוק מס שבח מקרקעין סעיף 16תיקון חוק מס קניה סעיף 17ביטול חוק הרשויות המקומיות סעיף 18תיקון פקודת המועצות המקומיות סעיף 19תחולה והוראת מעבר סעיף 20תיקון חוק הרשויות המקומיות פרק ה: חישוב עלות המים והתעריפים לדמי מים סעיף 21תיקון חוק המים סעיף 22תיקון חוק הריבית פרק ו: ענף הלול סעיף 23תיקון חוק הגליל סעיף 24תיקון חוק הגליל סעיף 25תיקון חוק המועצה לענף הלול פרק ז: תיקונים שונים סעיף 26תיקון חוק הבזק סעיף 27תיקון חוק הליכי תכנון ובניה סעיף 28תיקון חוק יציבות מחירים סעיף 29תיקון חוק לעידוד השקעות הון סעיף 30תיקון חוק ההסדרים משנת תשמ"ט סעיף 31תיקון חוק לשכת עורכי הדין סעיף 32תיקון חוק הרשות לפיתוח הנגב