פרק א: פרשנות סעיף 1הגדרות פרק ב: הנחות כלליות סעיף 2זכאים להנחה סעיף 2אמבחני משנה לזכאים להנחה סעיף 3אתשלום בהוראת קבע סעיף 3בהנחות לקרית שמונה ושלומי סעיף 3גהנחה מארנונה לאזור שדרות ועוטף עזה סעיף 3דהנחה מארנונה לאדמה חקלאית בשנת שמיטה סעיף 3ההנחה מארנונה במתחם פינוי ובינוי סעיף 4בקשה למתן הנחה פרק ג: ועדת הנחות סעיף 5מינוי ועדה סעיף 6הרכב הועדה פרק ד: מבקש נזקק סעיף 7הנחה לנזקק סעיף 8טופס הבקשה סעיף 9חוות דעת מנהל מחלקת הרווחה סעיף 10החלטת הועדה סעיף 11פרטים נוספים פרק ה: הנחות לבנין ריק ולתעשיה סעיף 12הנחה לבנין חדש סעיף 13הנחה לבנין ריק סעיף 14הנחות לתעשיה ת"ט תשנ"ג 1993 פרק ה1: הנחות לעסקים סעיף 14אהגדרות סעיף 14בועדת הנחות לעסקים סעיף 14גזכאים להנחה פרק ה2: הנחות לחיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים ומשפחותיהם סעיף 14דהגדרות סעיף 14הזכאים להנחה סעיף 14וסייג לדירות גדולות סעיף 14זפטור על בתי עסק סעיף 14חסייג לתחולת התקנות פרק ו: הוראות כלליות סעיף 15הממונה סעיף 16ביטול ההנחה סעיף 17מניעת כפל ההנחה והנחה חלקית סעיף 18פרסום ההחלטה סעיף 19פרטים נוספים לטופס סעיף 20תנאי לקבלת הנחה סעיף 21מועדים סעיף 22סייג לביטול הנחה קודמת פרק ז: הוראות שעה סעיף 24הנחה לאדמה חקלאית ב 1994 סעיף 25הנחה מיוחדת לשנת 2003 סעיף 25אהנחות לבתי מלון סעיף 26הנחה מיוחדת בשנים 2006 ו 2007 סעיף 26אהנחה מיוחדת לשנת 2017 פרק ח: הנחיות לבתי עסק בירושלים בשנת 2002 סעיף 27הגדרות סעיף 28שיעור ההנחה סעיף 29טופס הבקשה סעיף 30החלת הוראות כלליות תוספת 1: תוספת 2: תוספת 3: תוספת 4: תוספת 5: