פרק א: נכי רדיפות הנאצים ששהו על אדמת גרמניה ביום ט' בטבת תש"ז סעיף 10אאי שלילת זכאות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים סעיף 11ביטול חוק נכי רדיפות הנאצים סעיף 12ביצוע ותקנות פרק ב: הוראות שונות סעיף 13אי תחולת חוק השוואת זכויות פנסיה לאלמן ולאלמנה סעיף 15תיקון חוק התכנון והבניה מס' 54 סעיף 16הוראת מעבר לסעיף 15 סעיף 17תיקון חוק השאלת ספרי לימוד סעיף 18תיקון חוק חינוך חינם לילדים חולים סעיף 19תיקון חוק לעידוד השקעות הון מס' 52 סעיף 20תיקון חוק הלוואות לדיור מס' 7 סעיף 21תיקון פקודת מס הכנסה מס' 126 סעיף 22תיקון חוק ביטוח בריאות ממלכתי סעיף 23תחילה