סעיף 1הגדרות סעיף 2איסור עיסוק ללא רשיון סעיף 3רשם סעיף 4ועדה מייעצת סעיף 4אניגוד עניינים של חבר הוועדה המייעצת סעיף 5תנאים לקבלת רשיון סעיף 6הבחינה סעיף 8חובת הגינות וזהירות סעיף 9דרישה להזמנה בכתב סעיף 10גילוי ענין אישי סעיף 11איסור גילוי ידיעה סעיף 12איסור פעולות משפטיות סעיף 13איסור העסקה סעיף 14דמי תיווך סעיף 14אעבירות משמעת סעיף 14בועדת משמעת סעיף 14גסייגים למינוי של חבר ועדת משמעת סעיף 14דפסילת חבר ועדת המשמעת סעיף 14התקופת כהונה סעיף 14והפסקת כהונה סעיף 14זדמי תיווך סעיף 14חהשעיה מכהונה סעיף 14טאי תלות סעיף 14יגמול לחבר ועדת המשמעת שאינו עובד המדינה סעיף 14יאתובע וחוקר ותפקידיהם סעיף 14יבזכות עיון סעיף 14יגהדיון בוועדת המשמעת סעיף 14ידזכות טיעון לנקבל סעיף 14טוסדרי דין ודיני ראיות סעיף 14טזמותב חסר סעיף 14יזמותב קטוע סעיף 14יחסמכויות עזר של ועדת המשמעת סעיף 14יטאמצעים משמעתיים סעיף 14כאמצעי משמעת על תנאי סעיף 14כאהחלטות אחרות של ועדת המשמעת סעיף 14כבועדת משמעת שנחלקו בה דעות סעיף 14כגערעור על החלטת ועדת המשמעת סעיף 14כדעיכוב ביצוע של החלטת ועדת המשמעת סעיף 14כההעמדה לעיון הציבור של החלטות ועדת המשמעת סעיף 14כוהודעה למתלונן סעיף 14כזהתליה עד לסיום ההליכים סעיף 14כחדיון משמעתי ודיון פלילי סעיף 14כטכללי אתיקה מקצועית סעיף 14לתחולת השיפוט המשמעתי על מי שחדל להיות מתווך במקרקעין ועל מי שרישיונו הותלה סעיף 15עונשין סעיף 16ביטול או התליית רשיון סעיף 17סמכויות הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן סעיף 17אהתליית רישיון מרצון סעיף 18אגרות סעיף 19ביצוע ותקנות סעיף 20הוראות מעבר סעיף 21תחילה