פרק א: הוראות כלליות סעיף 1מהות הנאמנות סעיף 2יצירה סעיף 3נכסי הנאמנות סעיף 4רישום הערה סעיף 5כוחה של נאמנות כלפי צד שלישי סעיף 6כספי הנאמנות סעיף 7חשבונות ודיווח סעיף 8שכר והוצאות סעיף 9נאמנים אחדים סעיף 10חובות וסמכויות סעיף 11כפיפות לתנאי הנאמנות סעיף 12אחריות סעיף 13איסור טובת הנאה סעיף 14ביטול פעולות ת"ט תש"ם 1979 סעיף 15דין ריווח אסור סעיף 16נכסי נאמנות שנתבטלה פרק ב: נאמנות על פי כתב הקדש סעיף 17יצירה ותחילה של הקדש סעיף 18שינוי וביטול של הקדש סעיף 19הוראות בית המשפט סעיף 20זכויות הנהנים סעיף 21מינוי נאמן סעיף 22פקיעת כהונתו של נאמן סעיף 23שינוי וביטול על פי בית המשפט סעיף 24אמצעי שמירה פרק ג: הקדש ציבורי סעיף 25מינוי רשם סעיף 26רישום סעיף 27חובת השקעה סעיף 28נאמן שהוא נהנה סעיף 29חובת דיווח ומתן מידע סעיף 30חקירה סעיף 31עונשין פרק ד: פרק ה: שונות סעיף 36הנאמן הציבורי סעיף 37סמכות שיפוט סעיף 38ערעור סעיף 39הרשאים לפנות לבית המשפט סעיף 40ייצוג נהנה סעיף 41אי תחולה סעיף 42סייג לתחולה סעיף 43ביצוע ותקנות סעיף 44הוראות מעבר סעיף 45ביטולים סעיף 46תחילה