פרק א: פרשנות סעיף 1פירוש סעיף 2הגדרות פרק ב: זכויות וחבויות בנזיקין סעיף 3עוולה והזכות לתרופה סעיף 4מעשה של מה בכך סעיף 5הסתכנות מרצון סעיף 6מעשה לפי חיקוק סעיף 7הגדרות סעיף 7אחסינות עובד הציבור סעיף 7בתובענה נגד עובד המדינה סעיף 7גתובענה נגד עובד רשות ציבורית סעיף 7דהצטרפות עובד ציבור כנתבע לתובענה סעיף 7התקנות סעיף 7ופיצוי ושיפוי המדינה או הרשות הציבורית סעיף 8רשות שופטת סעיף 9קטין סעיף 10תאגיד סעיף 11מעוולים יחד סעיף 12אחריות של משתף ומשדל סעיף 13חבות מעביד סעיף 14חבותו של שולח סעיף 15חבותו של בעל חוזה סעיף 16שמירת חבות סעיף 17ידיעתו של שלוח או עובד סעיף 18בן זוג סעיף 19השפעת מוות על עילת תביעה סעיף 20עזבון חדל פרעון סעיף 21פושט רגל סעיף 22אין המחאה בנזיקין פרק ג: העוולות סימן א: תקיפה סעיף 23תקיפה סעיף 24הגנה מיוחדת סימן ב: כליאה סעיף 26כליאת שוא סעיף 27הגנה מיוחדת סימן ג: הסגת גבול סעיף 29הסגת גבול במקרקעין סעיף 30חובת הראיה סעיף 31הסגת גבול במיטלטלין סעיף 32חובת הראיה סעיף 33טעות בנוגע לזכות בעלות או החזקה סעיף 34תביעת זכות אינה הסגת גבול סימן ד: רשלנות סעיף 35רשלנות סעיף 36חובה כלפי כל אדם סעיף 37אחריות בעל מקרקעין כלפי מסיג גבול סעיף 37אאחריות כלפי מסיג גבול בשטח צבאי סעיף 38חובת הראיה ברשלנות לגבי דברים מסוכנים סעיף 39חובת הראיה ברשלנות לגבי אש סעיף 40חובת הראיה ברשלנות לגבי חיה סעיף 41חובת הראיה ברשלנות כשהדבר מעיד על עצמו סימן ד1: היזק על-ידי כלב סעיף 41אנזקים שנגרמו על ידי כלב סעיף 41בהגנות סעיף 41גשמירת דינים סימן ה: מיטרדים סעיף 42מיטרד לציבור סעיף 43תובענה על מיטרד לציבור סעיף 44מיטרד ליחיד סעיף 45הגנה מיוחדת סעיף 46מיטרד קיים סעיף 47שמירת דינים אחרים סעיף 48הפרעה לאור שמש סעיף 48אמניעת תמיכה סעיף 48בשימוש הדרוש לטובת הציבור סימן ו: שליחת יד סעיף 49עיכוב נכס שלא כדין סעיף 50חובת ההוכחה סעיף 51החזרת המעוכב סעיף 52גזל סעיף 53הגנה מיוחדת סעיף 54זכות אדם שלישי אינה הגנה סעיף 55החזרת הגזלה סימן ז: הטעיה סעיף 56תרמית סעיף 57סייג לתובענה על תרמית מסויימת סעיף 58שקר במפגיע סימן ח: נגישה סעיף 60נגישה ת"ט תשל"ב 1971 סימן ט: גרם הפרת חוזה סעיף 62גרם הפרת חוזה שלא כדין סימן י: הפרת חובה חקוקה סעיף 63הפרת חובה חקוקה פרק ד: אשם סעיף 64גרם נזק באשם סעיף 65התנהגות התובע סעיף 66התנהגות הנתבע סעיף 67אשם של פלוני מהו סעיף 68אשם תורם סעיף 69אשם תורם שגרם מוות סעיף 70טענת התיישנות פרק ה: תרופות לעוולות סעיף 71כל בית משפט מוסמך ליתן תרופה סעיף 72ציוויים סעיף 73תנאים למתן ציווי סעיף 74מקום שאין ליתן ציווי סעיף 75שמירת סמכויות סעיף 76פיצויים סעיף 77אין נפרעים אלא פעם אחת בלבד סעיף 78זכותם של תלויים לפיצויים סעיף 79הזכאי להגיש תובענה סעיף 80הפיצויים וחישובם סעיף 81סכומים שלא יחושבו סעיף 82פיצויים וגימלאות מביטוח לאומי סעיף 83תביעה ושיפוי במעוולים יחד סעיף 84שיפוי בין מעוולים סעיף 85הגדרה סעיף 86סכום ביטוח לא יובא בחשבון פיצויים סעיף 87פיצויים על לשון הרע בעתון סעיף 88עוולה שהיא גם עבירה סעיף 89תחילת התיישנות פרק ו: שונות סעיף 90שמירת דינים סעיף 91הוראות בדבר פסיקת "דיה" סעיף 92ביטולים וסייגיהם סעיף 93תחילה תוספת 1: