סעיף 1פירושים סעיף 2אחריות המדינה בנזיקין סעיף 3מעשה בתחום הרשאה חוקית סעיף 4הוצאת שם רע סעיף 5פעולה מלחמתית סעיף 5אתביעות בשל פעולות כוחות הביטחון באזור סעיף 5בתביעות אויב ופעיל או חבר בארגון מחבלים סעיף 5ב1בית המשפט המוסמך סעיף 5דשינוי התוספת הראשונה בצו סעיף 6חבלה, מחלה או החמרת מחלה שאירעו בשירות צבאי סעיף 7מוות שאירע בשירות צבאי סעיף 7אהתיישנות לענין חוקי שיקום סעיף 7בפטור מאחריות בנזיקים שלוחי המדינה סעיף 7גזכות המדינה לשיפוי סעיף 8נכסים מוקנים למדינה סעיף 9שמירת הוראות חוק מיוחדות סעיף 9אשמירת דינים סעיף 10ביטול סעיף 11תיקון פקודת המשפטים הממשלתיים