סעיף 1פירושים סעיף 2אפוטרופוס לנכסי נפקדים סעיף 3מינוי מפקחים, סוכנים ועובדים סעיף 4הקניית נכסי נפקדים לאפוטרופוס סעיף 5אי ידיעת זהותו של נפקד סעיף 6מסירת נכסים לאפוטרופוס סעיף 7שמירה על נכסים מוחזקים, הוצאות והשקעות סעיף 8עסקי נפקדים סעיף 9תשלומים לנתמכי נפקדים ולנפקדים, תשלומים למטרות הקדש סעיף 10סילוק יד סעיף 11הריסת בנינים והפסקת פעולות בנייה סעיף 12תחולתן של פקודת הגבלת שכר דירה סעיף 13פקודת האריסים סעיף 14מעבד וזכותו ליבול סעיף 15נכסים מוקנים שעבודם ועיקולם סעיף 16תחום אחריותם של האפוטרופוס ושל הפועלים לפי הוראותיו סעיף 17כשרותן של עסקות סעיף 18החזרת נכסים שנחשבו בטעות לנכסים מוקנים סעיף 19הגבלת סמכויות האפוטרופוס סעיף 20חובות מנפקדים ומשפטים בקשר אליהם סעיף 21חובת מתן הודעה על נכסי נפקדים סעיף 22איסור פעולות סעיף 23העברות בטלות סעיף 24דין שותפות שיש בה שותף נפקד סעיף 25הנהלת נכסים משותפים סעיף 26נכס נפקד שהוא שטר סעיף 27תעודת אישור ללא נפקד סעיף 28שחרור נכסים מוקנים סעיף 28אנכסים של נפקד הנמצא כחוק בשטח ישראל סעיף 29המלצות ועדה סעיף 29אשחרור נכס הקדש סעיף 29בועדי נאמנים סעיף 29דתקציב סעיף 29ההנהלת הנכסים על ידי ועד הנאמנים סעיף 29ובקורת מבקר המדינה סעיף 29זשימוש בנכסי הקדש על ידי אפוטרופוס סעיף 29חועדי נאמנים נוספים סעיף 29טשחרור נכסי הכנסיה האוונגלית אפיסקופלית סעיף 29יחבר נאמנים סעיף 29יאתחולת סעיפים 29ג, 29ד ו 29ו סעיף 29יבניהול הנכסים בידי חבר הנאמנים סעיף 29יגניהול הנכסים בידי האפוטרופוס סעיף 29ידפירוק הקדש משפחתי ששוחרר סעיף 29טושחרור מהגבלות סעיף 30דיני ראיות סעיף 31טענת נכס נפקד שמורה לאפוטרופוס סעיף 32האפוטרופוס, שכרו והוצאותיו סעיף 33אגרות סעיף 34הטפול בנכסי נפקדים לפני מינוי האפוטרופוס סעיף 35עבירות סעיף 36הודעות וכו' סעיף 37החלפת תקנות סעיף 38אישור פעולות סעיף 39ביצוע