פרק 1: פרשנות סעיף 1הגדרות פרק 2: כלי שיט הראויים לשיט סעיף 2כשירות שיט של כלי שיט ישראלי סעיף 3סייג לכשירות לשיט סעיף 4התנאים לכשירות סעיף 5כשירות אניה סעיף 6כשירות גוררת ספינת מכמורת או ספינת נוסעים בשכר סעיף 7כשירות סירה או ספינה סעיף 7אהוראות לגבי ציוד בטיחות סעיף 8כשירות ארבה סעיף 9שינוי הוראות התוספת השניה סעיף 9אצוות בטיחות סעיף 10הודעה על אי כשירות כלי שיט ישראלי לשיט סעיף 11היתר לכלי שיט ישראלי במקרים מסויימים סעיף 12גרירת כלי שיט סעיף 12אכשירות למסע בין לאומי סעיף 13היתר להפלגה בין לאומית סעיף 13אאיסור הפלגת ספינה אל מחוץ למימי החופין בלא ציוד בטיחות נוסף סעיף 14צוות בטיחות סעיף 15איסור השטה של כלי שיט שאינו ישראלי סעיף 15אהובלת מטענים בצובר נוזלי פרק 3: הובלת מטענים מסוכנים ומטענים בצובר סעיף 16היתר טעינה סעיף 17מתן היתר טעינה סעיף 18השגחת מפקח כלי שיט על טעינה סעיף 19חובת טעינה כהלכה פרק 4: טעינה כהלכה ובטיחות כלי שיט סעיף 20טעינה כהלכה של אניה סעיף 20אשקילת מכולה לפני הטענתה סעיף 20בסימון מכולה בלתי כשירה להובלה בינלאומית סעיף 21טעינה כהלכה של כלי שיט שאינו אניה סעיף 22דרישות בטיחות כלליות סעיף 23תוצאות אי מילוי אחר דרישות בטיחות כלליות סעיף 24דרישות בטיחות מיוחדות סעיף 25תוצאות אי מילוי אחר דרישות בטיחות מיוחדות סעיף 26ערר על דרישות בטיחות מיוחדות פרק 4-א: איוש כלי שיט סעיף 26אתחולה סעיף 26בצוות משלים סעיף 26גאיוש במשמרות רצופות סעיף 26דצוות ומשמרות בעגינה ובנמל סעיף 26האיסור השטה ועגינה פרק 4-ב: מיתקנים נגררים, אופנועי ים וגלישת סקי סעיף 26והגדרות סעיף 26זאיסור השטה סעיף 26חתקינות מיתקן נגרר סעיף 26טתדרוך הנוסעים לפני הפלגה סעיף 26ט1תדרוך הנוסעים לפני הפלגה על אופנוע ים סעיף 26ט2תאנים לגבי הנוסעים על אופנוע ים סעיף 26יתנאים לגבי נוסעים על המיתקן הנגרר סעיף 26יאתנאים לגבי כלי השיט הגורר סעיף 26יבגלישת סקי סעיף 26יב1תנאים לגבי כלי שיט גורר סעיף 26יגהתרת פעילות מאורגנת בתנאים מיוחדים פרק 5: בדיקת כלי שיט, ורישוי כלי שיט ישראלים סעיף 27בדיקה ראשונית בכלי שיט בבעלות ישראלית סעיף 27אבדיקת כלי שיט בחוץ לארץ סעיף 28מועדי הבדיקה הכללית סעיף 29נושאי הבדיקה וסוגיהם סעיף 30בדיקה מיוחדת סעיף 31בדיקה כללית בכלי שיט שהופסק השימוש בו סעיף 32ביקורת בכלי שיט סעיף 33אניה שהוכרזה בלתי כשירה לשיט סעיף 34העמדת כלי שיט לבדיקה ולביקורת סעיף 35הכנת כלי שיט לבדיקה סעיף 36איסור מתן הצהרה כוזבת על מצב כושר שיט סעיף 37הצהרה על בדיקה סעיף 38הודעה על פגיעה או תיקון פגיעה בכלי שיט ישראלי סעיף 39מתן רשיון שיט סעיף 39אאיסור השטה בלא רישיון סעיף 40מתן רשיון שיט לפני סיום בדיקה כללית סעיף 41התנאת תנאים ברשיון השיט ובדיקה מיוחדת סעיף 42סירוב לתת רשיון שיט סעיף 43תוקף רשיון שיט סעיף 44ביטול רשיון שיט סעיף 45ביטול תעודות שניתנו לפי אמנות סעיף 46הארכת תוקף רשיון השיט סעיף 47דחיית מועד הבדיקה הכללית סעיף 48הודעה על הפלגה לחוץ לארץ לפני הבדיקה הכללית סעיף 49מסירת רשיון שיט שבוטל סעיף 50שינוי פרטים ברשיון השיט סעיף 51רשיון שיט שנשחת או אבד סעיף 52הצגת רשיון פרק 5-א: פיקוח ובדיקה של כלי שיט זרים סעיף 52אהגדרות סעיף 52באיסור השטה סעיף 52גבדיקת תיעוד סעיף 52דהעילות לבדיקה מפורטת סעיף 52הסייג להעמדה לבדיקה מפורטת סעיף 52ופריטי הבדיקה המפורטת סעיף 52זתוצאות בדיקה סעיף 52חבדיקה חוזרת סעיף 52טעיכוב הפלגה סעיף 52יאיסור כניסה לתחום סעיף 52יאדיווח על עיכוב סעיף 52יבדיווח לנמל היעד סעיף 52יגדיווח לאימ"ו סעיף 52ידשמירת דינים פרק 6: סימון ורישוי כלי שיט זרים סעיף 53היתר שיט וסימון כלי שיט זרים סעיף 54מתן היתר שיט זמני סעיף 55תחולת תקנות מסויימות על היתר שיט זמני סעיף 56תוקף היתר שיט זמני סעיף 57דין כלי שיט זר בתום תוקף היתר שיט פרק 6-א: הסעת נוסעים בשכר סימן א: כללי סעיף 57אהגדרות סעיף 57בהתנהגות והופעה סעיף 57גחובת הזדהות סעיף 57דסיוע בעלייה וירידה סעיף 57ההעברת נוסע מכלי שיט סעיף 57והסעת קטינים סעיף 57זמשמעת סעיף 57חנוסע מסוכן סעיף 57טמי שתייה סעיף 57יבתי שימוש וברזים סעיף 57יאניקיון בכלי השיט סעיף 57יבאיסור השלכת פסולת סעיף 57יגשילוט סעיף 57ידמיתקנים ועוצמת הרעש בכלי השיט סימן ב: היתר פעילות לאניות נוסעים זרות המסיעות נוסעים בשכר סעיף 57טוהגדרות סעיף 57טזעריכת הפלגה באניית נוסעים סעיף 57יזהיתר פעילות לאנייה שגילה אינו עולה על 30 שנה סעיף 57יחתנאים למתן היתר פעילות סעיף 57יטמתן היתר פעילות לאנייה שגילה עולה על 30 שנה סעיף 57כהודעה על מתן היתר פעילות סעיף 57כאסירוב למתן היתר פעילות או להארכת תוקפו פרק 7: סימון כלי שיט סעיף 58כלי שיט החייב בסימון סעיף 59איסור השטה ללא סימון סעיף 60צורת סימון כלי שיט סעיף 61חידוש צבע הסימון סעיף 62אישור שינוי בסימן סעיף 63תו הקיבולת פרק 8: הודעות לימאים סעיף 64הודעות לימאים סעיף 65פרסום הודעות לימאים וכניסה לתוקף סעיף 66אחריות סעיף 67אחזקת קובץ הוראות המנהל פרק 9: הגבלות השיט במקומות רחצה, בנמלים וליד צוללנים סעיף 68הגבלות שיט במקום רחצה מוכרז ובאזור אחר סעיף 68אהוראות מיוחדות למפרץ אילת סעיף 69סייג סעיף 70הגבלות בדבר שיוט כלי שיט באזור הזרמת שמנים סעיף 71הנפת דגל צוללים סעיף 71אצלילה מכלי שיט סעיף 72אישור צלילה בתחום נמל סעיף 73איסור שיט בקרבת צוללים סעיף 74הגבלת השיט באזורי צלילה סעיף 75תחולה במימי חופין פרק 10: ביטוח כלי שיט מפני סיכוני צד שלישי סעיף 76הגדרות סעיף 77חובת ביטוח נזקי צד שלישי סעיף 78סכום הביטוח המזערי סעיף 79תחולת תקנה 77 מחוץ למימי החופין סעיף 80החזקת תעודת ביטוח בכלי שיט סעיף 81הצגת תעודת הביטוח סעיף 82חובות מי שכלי השיט בחזקתו סעיף 83רשיונות המשכיר כלי שיט סעיף 84פטור מחובת ביטוח פרק 11: הוראות מיוחדות לאגודות ספורט ימי סעיף 85בקשת פטור מתשלום אגרות סעיף 86מינוי ואישור אחראי לבטיחות השיט סעיף 87הגבלת מספר האחראים סעיף 88השטת כלי באישור האחראי סעיף 89ביקורת בכלי שיט סעיף 90אישור להפלגה מסניף סעיף 91אישור תכנית הפלגה סעיף 92משך היותו של האחראי בתפקיד סעיף 93חובת ההודעה למשטרת ישראל סעיף 94ציוד בטיחות לכלי שיט בבעלות סניף סעיף 95ביקורת בידי מפקח כלי שיט פרק 12: חקירת תאונות ים סעיף 96הגדרת תאונת ים סעיף 97סייג להגדרת תאונת ים סעיף 98מסירת הודעה על תאונה סעיף 99מינוי חוקר תאונה סעיף 100סמכויות החוקר סעיף 101דין וחשבון על החקירה סעיף 102קיום הוראות בין לאומיות לגבי כלי שיט זרים פרק 13: הוראות כלליות סעיף 103אגרות והצמדה למדד סעיף 104פטור סעיף 105האחריות לקיום חובה המוטלת לגבי כלי שיט סעיף 106אחריות הבעלים והקברניט סעיף 106אאחריות קפידה סעיף 107אחריות הקברניט ואיש צוות לכל פעולה בעת בדיקה סעיף 108אחריות חבר בני אדם סעיף 109סייג סעיף 110עונשין סעיף 111ערובה לקיום חובות בעלי כלי שיט ישראליים וקברניטיהן סעיף 112חילוט סעיף 113ביטול סעיף 114הוראות מעבר סעיף 115תחילה סעיף 116התייעצות תוספת 19: תוספת 20: ושלוש תוספת 21: תוספת 22: