פרק א: פרשנות סעיף 1הגדרות סעיף 2תחולת הוראות על סימני שירות סעיף 3דין סימן מאשר וסימן קיבוצי פרק ב: פנקס סימני המסחר סעיף 4הפנקס ותכנו סעיף 5הרשם סעיף 5אהטלת תפקידים שיפוטיים וקבלת סמכויות סעיף 6פומביות פרק ג: כשרות לרישום סעיף 7זכות ייחודית לסימן מסחר סעיף 8סימנים כשרים לרישום סעיף 9הגבלה לצבעים מסויימים סעיף 10היקף הרישום סעיף 11סימנים שאינם כשרים לרישום סעיף 12סימן זהה עם שמו של אחר סעיף 13שם או תיאור של טובין סעיף 14רישום סימן מאשר סעיף 15רישום סימן קיבוצי סעיף 16רישום סימנים הרשומים בחוץ לארץ פרק ד: הליכי רישום סעיף 17בקשה סעיף 17אחלוקת הבקשה סעיף 17באיחוד בקשות סעיף 18סמכויות הרשם סעיף 19ערעור סעיף 20טעויות ותיקונים סעיף 21דרישת ויתור סעיף 22ביטול בקשות סעיף 23פרסום סעיף 24התנגדות סעיף 25ערעור סעיף 26רישום סעיף 27תאריך הרישום סעיף 28תעודת רישום סעיף 29בקשות מתחרות לסימנים זהים סעיף 30שימוש מקביל פרק ה: תוקף הרישום וחידושו סעיף 31תקופת תקפו של רישום סעיף 32חידוש רישום סעיף 33הודעת פקיעה סעיף 34סימן מסחר שלא חודש סעיף 35סייגים לחידוש פרק ו: שינויים וביטולים סעיף 36שינוי ברישום לפי בקשת הבעל סעיף 36אאיחוד כמה רישומים של אותו סימן מסחר סעיף 38תיקון הפנקס לפי בקשת מי שאינו הבעל סעיף 39מחיקת סימן סעיף 40הנוהל בתיקון הפנקס סעיף 41ביטול רישום בגלל אי שימוש סעיף 42זכות הרשם להודעה על הליכי תיקון סעיף 43תקנות בדבר התאמת רישומים לסיווג חדש סעיף 44התאמת רישומים סעיף 45סדר התאמת רישומים פרק ז: זכויותיו של בעל סימן מסחר סעיף 46זכות לשימוש ייחודי סעיף 46אשימוש ייחודי בסימן מסחר מוכר היטב סעיף 46בהגנה על סימני מסחר בתערוכות סעיף 47שמירה על שימוש אמת סעיף 48העברת סימן מסחר סעיף 49רישום העברה סעיף 50רשות לשימוש בסימן סעיף 51בקשה לרישום רשות סעיף 52שינוי רישום רשות וביטולו סעיף 52אהמשך שימוש בסימן מסחר סעיף 53זכות ערעור פרק ח: רישום סימני חוץ סעיף 54הגנה מכוח הסכם הדדי סעיף 55דין קדימה סעיף 56הגשת בקשה פרק ח1: בקשות בין-לאומיות סימן א: הגדרות סעיף 56אהגדרות סימן ב: בקשות בין-לאומיות שמקורן בישראל סעיף 56בהרשם כמשרד המקור סעיף 56גהגשת בקשה בין לאומית או בקשת הרחבה סעיף 56דהודעת הרשם למשרד הבין לאומי סעיף 56ד1תיקון טעות בבקשה בין לאומית או בבקשת הרחבה סימן ג: בקשות בין-לאומיות המייעדות את ישראל סעיף 56התחולת הוראות הפקודה על בקשות המייעדות את ישראל סעיף 56והודעות על סירוב או על הגשת התנגדות סעיף 56זרישום סימן מסחר בין לאומי סעיף 56חהודעה על החלטה סופית בהתנגדות סעיף 56טסימן מסחר בין לאומי במקום סימן מסחר לאומי סעיף 56יתחולת הוראות הפקודה על סימן מסחר בין לאומי סעיף 56יאהודעה על מחיקה או ביטול של סימן מסחר בין לאומי סעיף 56יבתוצאות של מחיקה או ביטול מהפנקס הבין לאומי סעיף 56יגהמרת סימן מסחר בין לאומי לסימן מסחר לאומי פרק ט: הפרה סעיף 57תובענה על הפרה סעיף 58הנוהג ראיה סעיף 59סעדים סעיף 59אסעדים נוספים פרק י: עונשין סעיף 60עונשין סעיף 61ציווי סעיף 62צו לחילוט או להשמדה סעיף 63הצגת שוא של סימן פרק יא: שפיטה, ראיות וסדרי דין סעיף 63אערעור על החלטה אחרת של הרשם סעיף 63בבית המשפט המחוזי המוסמך סעיף 63גערעור על פסק דין או על החלטה אחרת של בית משפט מחוזי סעיף 64הרישום ראיה לתוקף סעיף 65תעודת הרשם סעיף 66שמיעת המבקש סעיף 67ראיות לפני הרשם סעיף 68סמכויות הרשם לענין עדים סעיף 69הוצאות סעיף 69אמתן הודעה למנהל המכס פרק יב: אגרות ותקנות סעיף 70אגרות סעיף 71ביצוע ותקנות סעיף 71אשינוי התוספת סעיף 72תקנות הרשם