פרק א: הרכב בתי-הדין ומקום מושבם פרק ב: מקום המשפט פרק ג: הגשת המשפט פרק ד: הזמנת בעלי-דין פרק ה: הרשאה פרק ו: מהלך הדיון פרק ז: עדות פרק ח: שבועה פרק ט: אי-הופעת בעלי-דין או עדים פרק י: עיכוב, עיקול וצו-מניעה זמני פרק יא: פשר, החלטה, פסק פרק יב: הוצאות ושכר טרחתו של המורשה פרק יג: פסק-דין שניתן במעמד צד אחד פרק יד: סתירת הדיון ודיון מחדש פרק טו: ערעור פרק טז: סידור גט פרק יז: אישור נישואין וגירושין פרק יח: חליצה פרק יט: היתר-עיגון פרק כ: היתר-נישואין פרק כא: אישור צוואות, עזבונות, אפוטרופוס פרק כב: הקדשות פרק כג: דינים-וחשבונות פרק כד: אימוץ פרק כה: גיור פרק כו: הוראות שונות