סעיף 1הגדרות סעיף 2תוקף היתר הקמה או הפעלה סעיף 3אגרות בקשה סעיף 4הצמדה למדד סעיף 5חובת עריכת מדידות שנתיות סעיף 6חובת דיווח סעיף 7תנאים למתן היתר שירות סעיף 8הכשרה מקצועית סעיף 9בחינות מקצועיות סעיף 10ציוד ואמצעים סעיף 11חובת דיווח סעיף 12יידוע הציבור סעיף 13עונשין סעיף 14תחילה סימן א: הגדרות סעיף 1הגדרות סימן ב: תקופת תוקף היתרים ושיעורי אגרות סעיף 2תוקף היתר הקמה או הפעלה סעיף 2אהעברת היתר סעיף 3אגרות בקשה סעיף 4הצמדה למדד סימן ג: מדידות קרינה סעיף 5חובת עריכת מדידות שנתיות סעיף 6חובת דיווח סימן ד: תנאים למתן היתר שירות סעיף 7תנאים למתן היתר שירות סעיף 8הכשרה מקצועית סעיף 9בחינות מקצועיות סעיף 10ציוד ואמצעים סעיף 11חובת דיווח סימן ה: הוראות שונות סעיף 12יידוע הציבור סעיף 13עונשין סעיף 14תחילה תוספת 1: תוספת 2: