פרק א: פרשנות סעיף 1מטרת החוק סעיף 2הגדרות פרק ב: ייחוד ואיסור פעולות סעיף 3שאיבה ותרומה של ביציות למטרת הולדה סעיף 4ייחוד הוראות החוק סעיף 5הוצאת ביציות מחוץ לישראל סעיף 6הגבלות לעניין שאיבת ביציות והשתלתן סעיף 7שאיבה והשתלה במחלקה מוכרת סעיף 8איסור סחר בביציות סעיף 9איסור תיווך סעיף 10איסור התניה פרק ג: תרומת ביציות למטרת הולדה סימן א: זכאות לתרומת ביציות סעיף 11בקשה לתרומה למטרת הולדה סימן ב: אישור פעולות וביצוען סעיף 12אישור ועדת אישורים לשאיבת ביציות מתורמת מתנדבת סעיף 13אישור רופא אחראי להקצאת ביציות למטרת השתלה ולהשתלתן סעיף 14תנאים לביצוע שאיבת ביציות מתורמת מתנדבת סעיף 15תנאים לייעוד ביציות בידי מטופלת סעיף 16מסירת מידע לתורמת לאחר שאיבת ביציות והסכמה לביצוע פעולות בהן סעיף 17זיהוי ביציות סעיף 18תיעוד סעיף 19תוקפו של אישור לשאיבת ביציות, להקצאתן או להשתלתן סימן ג: ועדת החריגים סעיף 20מינוי ועדת החריגים והרכבה סעיף 21פנייה לוועדת החריגים סעיף 22שיקולים לאישור בידי ועדת החריגים סעיף 23סמכויות ועדת החריגים וסדרי עבודתה סעיף 24החלטת ועדת החריגים סעיף 25מסירת ההחלטה סעיף 26דיווח על החלטות ועדת החריגים פרק ד: תרומת ביציות למטרת מחקר סעיף 27הסכמה לייעוד ביציות למטרת מחקר סעיף 28דיווח על ייעוד להקצאת ביציות למטרת מחקר סעיף 29הקצאת ביציות למטרת מחקר פרק ה: מאגר המידע סעיף 30מאגר המידע סעיף 31הודעות למאגר המידע סעיף 32קבלת מידע ממרשם האוכלוסין למעניין קרבת משפחה פרק ו: מרשם היילודים סעיף 33מרשם היילודים סעיף 34חובת הודעה למרשם סעיף 35קבלת מידע ממרשם האוכלוסין סעיף 36מסירת מידע ממרשם היילודים סעיף 37חיסיון מרשם היילודים פרק ז: אנונימיות וסודיות סעיף 38שמירת סודיות סעיף 39מסירת מידע לנתרמת סעיף 40סייגים למסירת מידע ממאגר המידע וממרשם היילודים פרק ח: עונשין סעיף 41עונשין פרק ט: הוראות שונות סעיף 42מעמד היילוד ואי פגיעה בסמכות בית דין דתי סעיף 43פיצוי סעיף 44חזרה מהסכמה ושינויי ייעוד סעיף 45תחולה על המדינה סעיף 46שמירת דינים סעיף 47אגרה סעיף 48פיקוח סעיף 49ביצוע ותקנות סעיף 50תיקון פקודת בריאות העם מס' 25 סעיף 51תיקון פקודת מס הכנסה מס' 176 סעיף 52תיקון חוק בית המשפט לענייני משפחה מס' 8 סעיף 53תחילה