פרק א: הגדרות סעיף 1הגדרות סעיף 2הגשת בקשה סעיף 3הודעה על הגשת בקשה לאישור סעיף 4דיון כבקדם משפט סעיף 5אישור תובענה ייצוגית סעיף 6אישור תובענה בשינויים סעיף 7יציאה מהקבוצה סעיף 8הצטרפות לתובענה הייצוגית סעיף 9בירור תביעה אישית סעיף 10בקשה למינוי תובע מייצג או בא כוח מייצג סעיף 11בקשת הסתלקות סעיף 12בקשה לאישור הסדר פשרה סעיף 13הוכחת זכאות לסעד על ידי חבר קבוצה וחלוקתו סעיף 14מסירת דין וחשבון על ידי הממונה סעיף 15ערר על החלטת הממונה סעיף 16מסירת הודעות סעיף 17פנקס תובענות ייצוגיות סעיף 18משיבים בבקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד רשות סעיף 19סדרי דין סעיף 20תחילה