פרק 1: פרשנות סעיף 1הגדרות פרק 2: הוראות סדר כלליות סעיף 2הגבלת השימוש במיתקני המעגנה סעיף 3הגבלת כניסה דרך היבשה סעיף 4הקמת מיתקן ימי סעיף 5פירוק מיתקן ימי שהוקם בלא אישור סעיף 6איסור בנייה סעיף 7מודעות ברציף ועל כלי שיט סעיף 8איסור דיג סעיף 9שחייה, צלילה ופעילות ספורט ימי סעיף 10הגדרה סעיף 11היתר להפעלת עסק סעיף 12הגבלת ההפעלה של עסק פרק 3: סדרי כניסה ויציאה של כלי שיט מהמעגנה סעיף 13חובת הודעה סעיף 14הכוונת כלי שיט סעיף 15נתיבים מסומנים סעיף 16איסור כניסה ויציאה פרק 4: פעילות כלי שיט במעגנה סעיף 17עגינת כלי שיט סעיף 18מקום עגינה ואמצעי עגינה ובטיחות סעיף 19תנועת כלי שיט במעגנה סעיף 20דרישת ביטוח סעיף 21אמצעי קשירה ודיפון סעיף 22מניעת נזק במעגנה פרק 5: בטיחות במעגנה סעיף 23איסור סיכון לאש סעיף 24כיבוי דליקות סעיף 25הרחקת כלי שיט פרק 6: מניעת זיהום המעגנה סעיף 26הגדרה סעיף 27מניעת זיהום סעיף 28איסור צביעה ב T.B.T. סעיף 29שפכים סעיף 30פסולת סעיף 31מניעת מפגעים פרק 7: חובות מפעיל מעגנה סעיף 32מתן שירותי עגינה סעיף 33חובות מפעיל מעגנה סעיף 34נתיבי כניסה ויציאה סעיף 35עומק המים סעיף 36ציוד חירום והצלה סעיף 37אמצעי הגנה ומיגון סעיף 38אמצעי הספנה סעיף 39האזנה לקשר סעיף 40מידע סעיף 41תאורה סעיף 42מערכת כיבוי אש סעיף 43חשמל ומים סעיף 44תדלוק סעיף 45שירותים ומקלחות סעיף 46מיתקני קליטה סעיף 47ציוד זיהום ים סעיף 48התייעצות עם מפקח למניעת זיהום הים סעיף 49תכנית מוכנות למקרי חירום סעיף 50דיווח לממונה על הנמלים סעיף 51הפסקת פעילות פרק 8: הוראות כלליות סעיף 52תשלומים למפעיל המעגנה סעיף 53תשלומים כתנאי להשטה סעיף 54ערר סעיף 55נטילת סמכות סעיף 56אכיפת הוראות סעיף 57הודעות לימאים סעיף 58סמכויות מפקח למניעת זיהום הים סעיף 59שמירת דינים סעיף 60תחילה סעיף 61הוראות מעבר