סעיף 1פרסום הסכמים סעיף 2סייג להסכם סעיף 3הגשת בקשה לפי סעיף 6 סעיף 4הוראות לענין כתב אישום תלוי ועומד סעיף 5עבירות שסעיף 23 סעיף 5אתקופת צינון למינוי כשר סעיף 5במועד הפסקת כהונה של שר סעיף 6ועדת שרים לביטחון לאומי סעיף 8מזכיר הממשלה סעיף 8אסמכויות לועדת בדיקה ממשלתית סעיף 8בשחרור אסירים מטעמים של ניהול יחסי החוץ של המדינה וביטחונה סעיף 9הודעות לכנסת סעיף 10פרסום ברשומות סעיף 11תיקון חוק הכנסת מס' 13 סעיף 12תחילה ותחולה