סעיף 1המהות סעיף 2מקום המושב סעיף 3אמון הכנסת בממשלה סעיף 4אחריות סעיף 5הרכב הממשלה סעיף 6כשירותם של השרים סעיף 7הטלת התפקיד להרכיב ממשלה סעיף 8התקופה להרכבת ממשלה סעיף 9הטלת התפקיד מחדש סעיף 10הטלת התפקיד לפי בקשת רוב חברי הכנסת סעיף 11בחירות מוקדמות באין ממשלה סעיף 12הפסקת הליכים להרכבת ממשלה סעיף 13כינון הממשלה סעיף 13אכינון ממשלת חילופים סעיף 14הצהרת אמונים סעיף 15צירוף שר סעיף 16מילוי מקומו של ראש הממשלה סעיף 17חקירת ראש הממשלה בתקופת כהונתו ואחריה, הגשת כתב אישום והרשעה סעיף 18הפסקת כהונה של ראש הממשלה מחמת עבירה סעיף 19התפטרות ראש הממשלה סעיף 20ראש הממשלה שנפטר או שנבצר ממנו דרך קבע למלא את התפקיד סעיף 21ראש הממשלה או ממלא מקומו שחדלו להיות חברי הכנסת סעיף 22הפסקת כהונתו של שר סעיף 23הפסקת כהונת שר מחמת עבירה סעיף 24מילוי מקומו של שר סעיף 25סגני שרים סעיף 26פקיעת כהונתו של סגן שר סעיף 27הפסקת כהונת סגן שר מחמת עבירה סעיף 28הבעת אי אמון בממשלה סעיף 29סמכות לפזר את הכנסת סעיף 30רציפות הממשלה סעיף 30אהטלת התפקיד להרכיב ממשלה על שר או סגן שר שחברותו בכנסת נפסקה סעיף 30בממלא מקום ראש הממשלה, ראש הממשלה בפועל או ראש הממשלה החלופי שהוא שר או סגן שר שחברותו בכנסת נפסקה סעיף 31תפקוד הממשלה סעיף 32הסמכויות השיוריות של הממשלה סעיף 33אצילת סמכויות סעיף 34נטילת סמכויות סעיף 35סודיות סעיף 36משכורת וגמלאות סעיף 37תקנות סעיף 38הכרזת מצב חירום סעיף 39התקנת תקנות שעת חירום סעיף 40הכרזת מלחמה או נקיטת פעולה צבאית משמעותית סעיף 41אי תחולה של תקנות שעת חירום סעיף 42הממשלה וועדות הכנסת סעיף 43שינוי מועד בחירות סעיף 43אחילופים בין ראש הממשלה לראש הממשלה החלופי שלא במועד החילופים סעיף 43בראש הממשלה החלופי ממלא מקום ראש הממשלה סעיף 43גהעברה מכהונה של ראש הממשלה החלופי סעיף 43דשרים בממשלת חילופים סעיף 43הסגני שרים בממשלת חילופים סעיף 43וסמכות ראש הממשלה לפזר את הכנסת בממשלת חילופים סעיף 43זמעמדו של ראש הממשלה החלופי סעיף 43ז1התפזרות הכנסת הוראת שעה סעיף 43חאי אמון בממשלת חילופים סעיף 44יציבות החוק סעיף 45תיקון חוק יסוד: הכנסת מס' 30 סעיף 46ביטול חוק יסוד: הממשלה סעיף 47תחילה ותחולה