סעיף 1השם הקצר סעיף 2פירוש סעיף 2אתחולת התקנות האלה סעיף 3תחולת פקודת הפרשנות סעיף 4פעולה סעיף 5הוראות, זכויות וסמכויות לא יגרעו מהוראות, זכויות וסמכויות אחרות סעיף 6מינוי וכו' של מפקדים צבאיים סעיף 7ביטול וכו' סעיף 8שימוש בסמכויות סעיף 9רשיונות, תעודות היתר וכו' סעיף 10קביעת הודעות סעיף 11שליטה בחיל משטרה חלק ב: סעיף 12כינון בתי משפט צבאיים סעיף 13הרכב סעיף 14מושבים סעיף 15שיפוט סעיף 16פקודות מאסר סעיף 18שחרור בערבות והחזרה למשמורת סעיף 19הנהלת התביעה לדין וייצוג נאשם סעיף 20עדות סעיף 21הוראה כללית בדבר פרוצידורה סעיף 22שפיטות תהיינה כרגיל בפומבי סעיף 23עדים ומתורגמנים חייבים שבועה סעיף 24דיחוי מושב בית המשפט סעיף 25רשומת עניין המשפט סעיף 26הזמנה או כתב פקודה לעדים סעיף 27שחרור עדים שנאסרו בכתב פקודה סעיף 28מאסר על אי ציות להזמנה או להוראה סעיף 29עדים צפויים לחקירה שכנגד וחקירה חוזרת סעיף 30פסק דין וכו' של בתי משפט צבאיים והכרעת הרמטכ"ל בהם סעיף 31חיוב בדין בבית משפט צבאי יהיה פה אחד סעיף 32יחס מיוחד סעיף 33אעבריינים צעירים סעיף 34האשמה תורצה בכתב סעיף 35צירוף האשמות סעיף 36תיקון או החלפה בהאשמה והפרוצידורה שיש לנהוג לפיה סעיף 37צירוף נאשמים סעיף 38הפרוצידורה במקרה שפוקדים על שפיטות נפרדות סעיף 39פרוצידורה בטענת אשם סעיף 40פרוצידורה בטענת בלתי אשם סעיף 41זיכוי עם גמר הצגת המשפט מצד הקטיגוריה סעיף 42פרוצידורה במקרה סניגוריה סעיף 43נאומי סניגוריה וקטיגוריה סעיף 44זיכוי יוכרז מיד סעיף 45חייב וגזר דין סעיף 46דין וחשבון ורשומה של הנשיא יועברו לרמטכ"ל סעיף 46אנוכחות הנאשם בשעת שפיטה סעיף 46בנאשם שאינו שפוי בדעתו סעיף 47חיוב וגזר דין טעונים קיום בידי הרמטכ"ל סעיף 48סמכויותיו של הרמטכ"ל בשעת קיום סעיף 49משמורת עד שיקויים גזר דין סעיף 50צו בשעת קיום יישלח לבית המשפט הצבאי סעיף 51צו חתום בידי הנשיא או חבר של בית המשפט ישמש הרשאה לביצוע גזר דין סעיף 52גזרי דין מוות סעיף 53ביצוע גזר דין של מאסר סעיף 55ביקורת גזרי דין בידי הרמטכ"ל סעיף 56אבתי משפט צבאיים תכופים סעיף 56בקנסות שהוטלו בבתי המשפט הצבאיים סעיף 57הוראות כלליות סעיף 58עבירות ביחס לכלי יריה, חמרי נפץ, רכוש וכו' סעיף 59עבירות שונות נגד קיום סדר ציבורי סעיף 60לבישת מדים שלא בהיתר וכו' סעיף 61מדים בלתי רשמיים וכו' סעיף 62אימונים צבאיים שלא בהיתר סעיף 63התחפשות סעיף 64מתן מקלט סעיף 65עדות שקר וכו' סעיף 66חיזוק ידיים סעיף 67נסיונות סעיף 68קביעה כללית סעיף 69עונש כללי סעיף 70שינוי מקום המשפט סעיף 71פשעים סעיף 71אהוראות בדבר שפיטות תכופות בבתי משפט מחוזיים חלק ה: סעיף 72מאסר סעיף 73עבירות שעברו איגודים סעיף 74תפיסה, החרמה וכו' סעיף 75סמכויות להיכנס למקומות, אתרים, כלי רכב, אניה או אוירון, ולחפש בהם סעיף 76חיפוש בבני אדם סעיף 77העמדת כלי רכב, אניות ואווירונים סעיף 78השגת חזקה, מקום שהחזקה היא עבירה סעיף 78אפיטורים סעיף 78בחובת הוכחה סעיף 78גמאסר חלק ו: סעיף 79חלותו של חלק זה סעיף 80פירוש סעיף 81סמכותה של רשות סעיף 82איסור תנועת כלי רכב מנועיים סעיף 83עונשים חלק ז: סעיף 84פירוש ביטוי "התאחדות בלתי מותרת" סעיף 85עבירות סעיף 86פירוש סעיף 87חומר אסור סעיף 88פרסומים אסורים סעיף 89סמכות כללית לבחינה וכו' סעיף 90בחינה וכו' של חבילות דואר סעיף 91צמצומים במשלוחם ובהפצתם של חפצים מסויימים סעיף 92צנזורה בנוסעים סעיף 93בחינת משלוחים סעיף 94תעודות היתר לעיתונים סעיף 95הודעות רשמיות סעיף 96חומר מדיני סעיף 97כוח לדרוש הגשת החומר לצנזורה לפני פרסומו סעיף 98ענינים שבצנזורה לא יגולו סעיף 99תפיסה וכו' סעיף 100פעולה על דפוסים וכו' האחראים לעבירות סעיף 101חיפוש וכו' חלק ט: חלק י: סעיף 108מתי אפשר ליתן צווים לפי החלק הזה סעיף 109צווי צמצום סעיף 110השגחת משטרה סעיף 113עובדים ציבוריים סעיף 119החרמה והריסה של רכוש וכו' סעיף 120החרמת רכושם של יחידים סעיף 121הארחת כפייה של משטרה נוספת בשטחים מסויימים חלק יג: סעיף 122העברה ותעבורה סעיף 122אסמכויותיו של המפקח הכללי של משטרת ישראל בדבר תעבורה סעיף 123הסרת מחסומים מדרכים סעיף 124עוצר סעיף 125שטחים סגורים סעיף 126פיקוח על כבישים סעיף 127השגת גבול ושוטטות חלק יג-א: סעיף 127אפירוש סעיף 127באיסור סעיף 127גכוח לדרוש את סילוקם של סימנים מסויימים מכלי רכב מנועיים ואת שינוי צבעם סעיף 127דכוח לסרב מלהוציא, לחדש או להעביר רשיונות סעיף 127העבירות על תקנות 127ב ו 127ג סעיף 128שירותי דואר סעיף 129צווים לפתוח ולסגור מקומות סעיף 130שירות טלפון סעיף 131התערבות בעניני חילות הממשלה וכו' סעיף 132כוח לעצור בני אדם חשודים סעיף 133חקירות מקרי מוות וכו' סעיף 134מעשים מטעים והטעייה סעיף 135מכירת משקה משכר סעיף 135אשימת הודעות מסויימות לראווה בידי מוסדות מסויימים סעיף 136ידיעות בעלות ערך צבאי סעיף 137כלי יריה, וכו' סעיף 137אמסירת כלי יריה סעיף 137במה ייעשה בכלי יריה סעיף 137גסמכויות נוספות של המפקח הכללי של המשטרה בנוגע לחמרי נפץ, כלי יריה ותחמושת סעיף 138אשליטה על ספינות במים הטריטוריאליים של ישראל סעיף 139פגיעות ברכוש וכו' סעיף 139אתיקון בדק בניינים מסויימים סעיף 140הפרעה סעיף 141הדחת בני אדם שלא ימלאו את חובתם סעיף 142תעמולה סעיף 143חזקה ועיסוק שלא בהיתר בכלי יריה וכו' השייכים לחילות צבא או משטרה סעיף 143אהימלטות ממשמורת סעיף 143בזיהוי סעיף 143גהכרח סעיף 143דמכשירי מסירה אלחוטיים סעיף 144כוח להשיג ידיעות סעיף 145כניסה לקרקע ובדיקתה סעיף 146ידיעות כוזבות סעיף 146אפיקוח על חבר עובדים צבאיים סעיף 147זיהוי בני אדם נתונים במשמר סעיף 147אערעור על תקפן של החרמות חלק טו: סעיף 148חלות חלק ט"ו סעיף 149הגדרות סעיף 150סגירת משרדים ממשלתיים סעיף 151בתי משפט סעיף 152סמכותו של שר הבטחון לתת צווים סעיף 153בתי משפט צבאיים סעיף 154בנקים סעיף 155שירותי טלפון, טלגרף ודואר סעיף 156כניסה לשטח הנתון לשליטה ויציאה ממנו סעיף 157הרחקת בני אדם מן השטח הנתון לשליטה סעיף 159סמכויותיהם של החברים לחילות הממשלה סעיף 160הקדמת תאריכי צווים או הוראות סעיף 161עבירה סעיף 162פרסומם והוכחתם של תחומי השטח הנתון לשליטה