פרק א: פרשנות ותחולה סעיף 1מטרת החוק סעיף 2הגדרות ופרשנות סעיף 3התחום הגאוגרפי פרק ב: המינהלה ותפקידיה סעיף 4המינהלה, תפקידיה וסמכויותיה סעיף 5המנהל, תפקידיו וסמכויותיו סעיף 6משנה וסגנים למנהל סעיף 7פרסום סעיף 8הסכמים עם תובעים ועסקאות אחרות סעיף 9סיום פעולת המינהלה פרק ג: קביעת זכאות סימן א: ועדות זכאות סעיף 10ועדות זכאות סעיף 11סמכויות ועדת זכאות סימן ב: הגשת תביעה והטיפול בה סעיף 12תביעה סעיף 13המועד להגשת תביעה סעיף 14מידע נוסף סעיף 15סדרי הדיון סעיף 16החלטות של ועדת זכאות סימן ג: ערעור סעיף 17ערעור על החלטת ועדת זכאות סעיף 18ערעור נוסף סימן ד: הוראות שונות סעיף 19מועדי תשלום סעיף 20סכום שאינו שנוי במחלוקת סעיף 21מניעת עיכוב פינוי פרק ד: פינוי, ביטול זכויות ומסירה סימן א: הפינוי סעיף 22צווים בדבר פינוי והגבלת כניסה סעיף 23הגבלת הכניסה והשהיה בשטח מיום הגבלת הכניסה עד יום הפינוי סעיף 24איסור הכניסה והשהיה בשטח החל ביום הפינוי סעיף 25מניעת כניסה והוצאה מהשטח סעיף 26שמירת סמכויות סעיף 27עונשין וסמכויות סימן ב: ביטול זכויות ומסירה סעיף 28ביטול זכויות לגבי מקרקעין סעיף 29מסירת מקרקעין סעיף 30מיטלטלין סעיף 31מיסוי פרק ה: פיצויים סימן א: פיצוי בשל בית מגורים סעיף 32הגדרות סעיף 33פיצוי כולל סעיף 34זכאות לפיצוי סעיף 35זכאות לפיצוי לפי מסלול א' סעיף 36זכאות לפיצוי לפי מסלול ב' סעיף 37שומה פרטנית סעיף 38פיצוי לשוכר בדיור ציבורי סעיף 39הלוואה לדיור סעיף 40זכאים בשל בית מגורים אחד סעיף 41זכאות בשל יותר מבית מגורים אחד סעיף 42הלוואה עומדת סעיף 43מסים סימן ב: מענקים ושיפוי סעיף 43אהגדרות סעיף 44מענק הוצאות הובלה והתארגנות סעיף 44אמענק בשל הוצאות בקשר עם תכולת בית המגורים סעיף 45מענק לדמי שכירות סעיף 46מענק אישי בשל ותק סעיף 47הלוואה עומדת להתיישבות בנגב, בגליל ובאשקלון סעיף 47אבקשה לאישור זכאות עקרוני סעיף 47בפטור ממכרז לשוכר פרטי בעסקה במקרקעי ישראל סעיף 47גשיפוי שוכר פרטי בעד רכישת מגרש מגורים סעיף 47דהלוואה עומדת להעתקה קהילתית לשוכר פרטי סעיף 47השלילת הזכאות במקרים מסוימים סעיף 47ומועדים להגשת תביעה על ידי שוכר פרטי סעיף 48שיפוי בשל מס רכישה סימן ג: עובדים סעיף 49הגדרות סעיף 50סייגים לתחולה סעיף 51זכאות לדמי הסתגלות סעיף 52תקופת דמי הסתגלות סעיף 53סכום דמי הסתגלות סעיף 54תשלום לקופת גמל לקצבה סעיף 55זכאות לגמול פרישה סעיף 56תקופת הגמול סעיף 57סכום הגמול סעיף 58תשלום לקופת גמל לתגמולים סעיף 58אזכאות לקצבת התאמה סעיף 58בתקופת קצבה סעיף 58גסכום הקצבה סעיף 59מס וניכוי במקור סעיף 60מתפטר כדין מפוטר סעיף 61מסירת מידע סימן ד: עסקים סעיף 62הגדרות סעיף 63זכאות לפיצוי בשל עסק סעיף 64פיצוי בשל עסק בפעיל ביום הקובע סעיף 65עסק שפעל בבית מגורים סעיף 66פיצוי בשל סניף פעיל ביום הקובע סעיף 67פיצוי בשל עסק או סניף שלא היה פעיל ביום הקובע סעיף 68הגדלת פיצוי במקרים יוצאי דופן סעיף 69הקטנת פיצוי במקרים יוצאי דופן סעיף 70מענק השקעה לעסק ממשיך סעיף 70אהגדלת מענק ושיפוי בשל השקעות עודפות בעסק ממשיך סעיף 71זכאים בשל עסק אחד סעיף 72מס מיוחד בשל פיצוי לעסקים סימן ה: תשתיות סעיף 73הגדרות סעיף 74זכאות לתשלום בשל פעילות והשקעות של גורם תשתית סעיף 75דרכי קביעת התשלום לגורם תשתית סעיף 76שיקולים בקביעת התשלום לגורם תשתית סעיף 77המשך מתן שירותי תשתית עד הפינוי סעיף 78מיסוי סימן ו: מוסדות ציבור סעיף 79הגדרות סעיף 80תשלום למוסד ציבור סעיף 81העתקת מוסד ציבור סעיף 82מיסוי סימן ז: אגודות שיתופיות התיישבותיות סעיף 83פיצוי לאגודה שיתופית התיישבותית סעיף 84פיצוי בשל עסק, השקעות ומס סימן ח: העתקה קהילתית של אגודה שיתופית התיישבותית ושל מגורים סעיף 85העתקת אגודה שיתופית התיישבותית ומגורים סימן ט: איתור קרקע חקלאית והקצאתה לצורך העתקה של משקים חקלאיים סעיף 85אאיתור והקצאה של קרקע חקלאית פרק ו: מנגנוני התשלומים סימן א: פרשנות סעיף 86הגדרות סעיף 87דרכי תשלום סימן ב: תאגיד סעיף 88הודעה על הליכי פירוק, הסדר או כינוס נכסים סעיף 89בקשה לתשלום ישיר או בקשה למינוי מנהל מסדיר סעיף 90הודעת המינהלה על תשלום ישיר סעיף 91העברת הפיצויים לתאגיד שביקש תשלום ישיר סעיף 92מינוי מנהל מסדיר סעיף 93תנאי כשירות ואחריות המנהל המסדיר סעיף 94הקפאת הליכים סעיף 95הסדר נושים סעיף 96הקפאת הליכים והסדר נושים סעיף 97ערעור על החלטת מנהל מסדיר סעיף 98השלכות העתקת הפעילות משטח מפונה סימן ג: יחיד סעיף 99החלת הוראות סימן ב' סעיף 100התאמת הוראות סעיף 101חובת נושים מובטחים סעיף 102סייג לפירעון מיידי סעיף 103נכסים פטורים מעיקול סימן ד: אגודות שיתופיות התיישבותיות סעיף 104הגדרות סעיף 105פירוק אגודות שיתופיות התיישבותיות סעיף 106תשלום פיצויים לאגודה שיתופית התיישבותית סעיף 107הוראות מיוחדות לענין תאגיד קשור סעיף 108הוראות מיוחדות לענין מושב שיתופי סימן ה: הוראות כלליות סעיף 109תקנות סעיף 110עיקול אצל המדינה סעיף 111ניכוי חובות מס סעיף 112הוראות לענין מס בשל מחילת חובות פרק ז: רשויות מקומיות סימן א: המועצה האזורית, המועצה הדתית, תאגידים קשורים וועדים מקומיים מסוימים סעיף 113הגדרות סעיף 114דין רשות מקומית סעיף 115הפסקת פעילות של רשות מקומית סעיף 116מינוי מפרק מסדיר סעיף 117סמכויות מפרק מסדיר סעיף 118דיווח למינהלה ותשלום מוקדם סעיף 119ערעור על החלטות מפרק מסדיר סעיף 120הסדרת חובות סעיף 121סיום הליכי הפירוק סעיף 122תקנות סימן ב: ועדים מקומיים סעיף 123הגדרות סעיף 124דין ועד מקומי סעיף 125הפסקת פעולתו של ועד מקומי סעיף 126פירוק ועד מקומי וסמכויות המפרק סעיף 127הפרדה בין הועד המקומי לאגודה השיתופית ההתיישבותית סעיף 128דיווח למינהלה ותשלום מוקדם סעיף 129זכות ערעור סעיף 130הסדרת חובות וזכויות של ועד מקומי סעיף 131החלת הוראות סימן א' סעיף 132סיום הליכי הפירוק סעיף 133תקנות פרק ח: הוראות שונות סימן א: ייחוד העילה והסמכות סעיף 134ייחוד העילה והסמכות סעיף 135ויתור על קבלת פיצוי לפי החוק סעיף 136פטור מאחריות המדינה סימן ב: ועדה מיוחדת סעיף 137ועדה מיוחדת וסמכויותיה סימן ג: הוראות נוספות סעיף 138נכסים שנרכשו לאחר היום הקובע סעיף 139מניעת כפל פיצוי סעיף 140הצמדה סעיף 141מקדמות סעיף 142פטור ממכרז בעסקה במקרקעי ישראל סעיף 143סודיות סעיף 144אנדרטאות ובתי קברות סעיף 145מי שלא תבע סעיף 146ביצוע ותקנות סימן ד: תיקונים עקיפים סעיף 147תיקון חוק הביטוח הלאומי מס' 78 סעיף 148תיקון חוק ביטוח בריאות ממלכתי מס' 29 סעיף 149תיקון חוק הבטחת הכנסה מס' 24 סעיף 150תיקון חוק הפחתת הגרעון והגבלת ההוצאה התקציבית מס' 7 סימן ה: הוראות מעבר סעיף 151הוראות מעבר תוספת 1: תוספת 2: סעיף 1הגדרות סעיף 2הפיצוי במסלול א' סעיף 3הפיצוי במסלול ב' סעיף 4הפיצוי בשומה פרטנית סעיף 5הפיצוי לשוכר בדיור הציבורי סעיף 6זכאות להלוואה לדיור כהשלמה לפיצוי סעיף 7החזר מחיר הרכישה במקרים מיוחדים תוספת 3: חלק א: פיצוי לפי שווי הנכסים סעיף 1הגדרות סעיף 2רכיבי הפיצוי לפי שווי הנכסים סעיף 3הפיצוי בשל רכיב הקרקע סעיף 4הפיצוי בשל מבנה סעיף 5הפיצוי בשל פריטי הרכוש הקבוע סעיף 6פיצוי בשל חממה סעיף 7הפיצוי בשל מלאי חלק ב: פיצוי לפי השווי הפיננסי סעיף 8הגדרות סעיף 9נוסחת הפיצוי לפי השווי הפיננסי סעיף 10הפחתה סעיף 11קביעת הרווח התפעולי סעיף 12מכפיל הרווח התפעולי סעיף 13פיצוי נוסף בשל קרקע חקלאית תוספת 4: תוספת 5: תוספת 6: