סעיף 1הגדרות סעיף 3מינוי מנהל סעיף 3אמועצת מקצועות החשמל סעיף 3בתפקידי המועצה סעיף 3גסייגים למינוי ולכהונה כחבר המועצה סעיף 3דפקיעת כהונה והשעיה מכהונה סעיף 3המינוי ממלא מקום סעיף 3ותקופת כהונה סעיף 3זניגוד עניינים סעיף 3חתוקף פעולות סעיף 3טסדרי עבודה סעיף 3יועדות משנה סעיף 3יאגמול והחזר הוצאות לחברי המועצה סעיף 4התקנת מתקן חשמלי סעיף 6ביצוע עבודת חשמל סעיף 7ועדת עררים סעיף 8ערר וערעור מינהלי סעיף 9סמכויות פיקוח סעיף 10סמכויות עזר סעיף 10אהוראות מיוחדות לגבי המדינה סעיף 11עונשין סעיף 12ביטול סעיף 13תקנות סעיף 14תחילת תוקף