סעיף 1מטרת החוק סעיף 2הגדרות סעיף 3הגשת תובענה ייצוגית סעיף 4מי רשאי להגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית ובשם מי סעיף 5הגשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית סעיף 6הודעה על הגשת בקשה לאישור ורישום בפנקס סעיף 7בקשה לאישור קודמת או תובענה ייצוגית קודמת סעיף 8אישור תובענה ייצוגית בידי בית המשפט סעיף 9בקשה לאישור בתביעת השבה נגד רשות הוראות מיוחדות סעיף 10הגדרת הקבוצה סעיף 11יציאה מן הקבוצה סעיף 12תובענה ייצוגית בדרך של הצטרפות סעיף 13אישור בשינויים סעיף 14החלטה בדבר אישור תובענה ייצוגית סעיף 15השתתפות בדיונים סעיף 16הסתלקות מבקשה לאישור או מתובענה ייצוגית סעיף 17חובות בא כוח מייצג סעיף 18בקשה לאישור הסדר פשרה סעיף 19אישור הסדר פשרה בידי בית המשפט סעיף 20הוכחת הזכאות לסעד ותשלום פיצוי כספי סעיף 21סעד של השבה בתובענה ייצוגית נגד רשות הוראות מיוחדות סעיף 22גמול לתובע מייצג סעיף 23שכר טרחה של בא כוח מייצג סעיף 24מעשה בית דין סעיף 25פרסום הודעות לחברי הקבוצה סעיף 26התיישנות סעיף 27קרן למימון תובענות ייצוגיות סעיף 27אקרן לניהול וחלוקת כספים שנפסקו כסעד סעיף 28פנקס תובענות ייצוגיות סעיף 29דין המדינה סעיף 30שינוי התוספות סעיף 31ביצוע ותקנות סעיף 32תיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים סעיף 33תיקון חוק הגנת הצרכן מס' 19 סעיף 34תיקון חוק הבנקאות סעיף 35תיקון חוק התחרות הכלכלית מס' 9 סעיף 36תיקון חוק למניעת מפגעים סביבתיים סעיף 37תיקון חוק השקעות משותפות בנאמנות מס' 11 סעיף 38תיקון חוק שכר שווה לעובדת ולעובד סעיף 39תיקון חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מס' 3 סעיף 40תיקון חוק החברות מס' 4 סעיף 41תיקון חוק בתי משפט לענינים מינהליים מס' 24 סעיף 42תיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים סעיף 43תיקון חוק שידורי טלוויזיה סעיף 44חובת התקנת תקנות בענין אגרות סעיף 45תחילה, תחולה והוראות מעבר תוספת 1: סעיף 1 סעיף 2 סעיף 3 תוספת 2: סעיף 1 סעיף 2 סעיף 3 סעיף 4 סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 סעיף 10 סעיף 11 סעיף 12 סעיף 13 תוספת 3: סעיף 1 סעיף 2