פרק א: פרשנות סעיף 1הגדרות פרק ב: חיובים לאחר מכירה סעיף 2אחריות יצרן לביצוע תיקונים סעיף 3אספקת חלקי חילוף סעיף 4חובת התקנה סעיף 5תחילת חיובי היצרן סעיף 6אופן ביצוע התיקונים סעיף 7מקום ביצוע התיקונים סעיף 8תנאים לגביית תשלום סעיף 9חובה לקיים תחנות שירות סעיף 10מועדים לביצוע התיקונים סעיף 11תנאים לגביית תשלום פרק ג: תעודות אחריות סעיף 12צירוף תעודת אחריות סעיף 13מסירת תעודת אחריות סעיף 14תוכן תעודת האחריות סעיף 15חיובים נוספים סעיף 16מתן שירות תמורת תשלום לאחר תום תקופת האחריות פרק ד: הוראות נוספות סעיף 17העברת זכויות בטובין סעיף 18אחריות של יבואן סעיף 19אחריות של עוסק שמכר טובין לצרכן סעיף 20מוצר מיוצא סעיף 21התניה לטובת הצרכן סעיף 22שמירת דינים סעיף 23ביטולים סעיף 24תחילה