פרק א: פרשנות סעיף 1הגדרות פרק ב: אחריות ותחולה סעיף 2אחריות סעיף 3תחולה פרק ג: עבודה בגובה סעיף 4תחולה סעיף 5תנאים להעסקת עובד בגובה סעיף 6הדרכה ואימון סעיף 7אחריות לאספקת ציוד סעיף 8חובת שימוש בציוד להגנה בעת ביצוע עבודה בגובה סעיף 9שימוש בציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה מגובה סעיף 10השימוש בצמ"א נוסף סעיף 11קווי עיגון קבועים סעיף 12תנאים לביצוע עבודה בגובה סעיף 13הוראות בטיחות פרק ד: עבודות ייחודיות בגובה סעיף 14תחולה סעיף 15עבודה על גגות סעיף 16עבודה בקרבת קווי חשמל סעיף 17עבודה בגובה באמצעות מיתקן הרמה פרק ה: עבודה בגובה על סולמות סעיף 18הגדרות סעיף 19תחולה סעיף 20השימוש בסולמות סעיף 21חובות המבצע סעיף 22גובה הסולם סעיף 23שימוש בציוד להגנה מפני נפילה בעבודה על סולם סעיף 24סייגים לשימוש בסולמות סעיף 25אופן העמדת סולמות סעיף 26הוראות כלליות לטיפוס ולעבודה על סולמות סעיף 27שימוש בסולם קבוע סעיף 28איסור שימוש פרק ו: ביצוע עבודת גלישה סעיף 29הגדרה סעיף 30תחולה סעיף 31אחריות סעיף 32תנאים לעבודת גלישה סעיף 33חובת שימוש בצמ"א סעיף 34ביצוע עבודות גלישה סעיף 35אחריות לאספקת ציוד סעיף 36מינוי מנהל מקצועי פרק ז: טיפוס על תרנים סעיף 37הגדרה סעיף 38תחולה סעיף 39אחריות סעיף 40תנאים לטיפוס תרנים סעיף 41ביצוע עבודות טיפוס סעיף 42אחריות לאספקת ציוד סעיף 43חובת שימוש בצמ"א סעיף 44מינוי מנהל מקצועי פרק ח: הכשרה ואישור מוסד להכשרה סעיף 45תפקיד מוסד להכשרה סעיף 46אישור מוסד להכשרה סעיף 47תכניות ההכשרה סעיף 48דרישות מקדמיות להשתתפות בהכשרה סעיף 49תנאים למתן תעודת הכשרה סעיף 50פטור במסגרת רכישת הכשרה הדרכה ואימון סעיף 51תעודת הכשרה סעיף 52ניהול רישום על ידי מוסד להכשרה סעיף 53הגבלת העיסוק סעיף 54המרשם פרק ט: ביטול אישור מוסד להכשרה ותעודות הכשרה סעיף 55מחיקת מוסד להכשרה מהמרשם סעיף 56מחיקת בעלי תפקידים מהמרשם סעיף 57ערר על ביטול תעודת הכשרה פרק י: הוראות שונות סעיף 58אישור מיוחד סעיף 59הודעה מוקדמת כתנאי לביצוע עבודה סעיף 60התנגדות לביצוע עבודה בגובה סעיף 61תחילה סעיף 62הוראות מעבר