פרק א: עבירות מינהליות סעיף 1עבירות מינהליות סעיף 1אהגדרות סעיף 2קנסות מינהליים סעיף 3עדכון קנס מינהלי סעיף 4שינוי התוספת פרק ב: מפקחים ורשמים סעיף 5מינוי מפקחים סעיף 6מינוי רשם סעיף 7כתב מינוי פרק ג: הטלת קנס מינהלי סעיף 8הטלת קנס מינהלי קצוב סעיף 8אביטול קנס מינהלי סעיף 9הודעה ותשובה לענין קנס מינהלי שאינו קצוב סעיף 10החלטה בדבר קנס מינהלי שאינו קצוב סעיף 11ערר פרק ד: משפט פלילי על עבירה מינהלית סעיף 13כתב אישום ומשפט בעבירה מינהלית סעיף 14הקנס שיוטל במשפט סעיף 15סמכות תובע פרק ה: תשלום קנס מינהלי סעיף 16מועד לתשלום הקנס סעיף 17קנס שלא שולם סעיף 17אהחזר תשלום של קנס שבוטל סעיף 18גביית הקנס סעיף 19מאסר במקום קנס שלא שולם סעיף 20ביטול רישום או רשיון סעיף 21הזמנה והתראה סעיף 22קנס שהטילו רשות מקומית, ועדה מקומית עצמאית או תאגיד סעיף 22אסיווג עבירה והתיישנות פרק ו: כפרת העבירה ועיצומים אחרים סעיף 23כפרת העבירה סעיף 24חילוט סעיף 25סייג לכופר סעיף 26סייג לסמכות ועדת קנסות פרק ז: תיקון חוקים שונים סעיף 27תיקון חוק בתי המשפט סעיף 28תיקון חוק הדיינים סעיף 29תיקון חוק הקאדים סעיף 30תיקון חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים סעיף 31תיקון חוק חסינות חברי הכנסת סעיף 32תיקון חוק ארגון הפיקוח על העבודה סעיף 33תיקון פקודת המכס סעיף 34תיקון חוק מס ערך מוסף פרק ח: הוראות שונות סעיף 35המצאת מסמכים סעיף 35אתחולה על עבירות לפי חוק התכנון והבנייה סעיף 37ביצוע ותקנות סעיף 38תחילה תוספת 1: תוספת 2: תוספת 3: